Tisková zpráva

Implementace nejnovějších myšlenek vědy a výzkumu v oblasti Doprava do širokého povědomí

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava pod záštitou rektora prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. se stala řešitelem projektu Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (ZVPOD) pro plánované období 1.7.2009-30.6.2011. Tento projekt s označením CZ.1.07/2.3.00/09.0150 spadá pod prioritní osu 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost financovaného strukturálním fondem EU (85%) a státním rozpočtem ČR (15%).