Kapitola III. Metodika a kategorizace výsledků vědy a výzkumu

Úvod

Metodika a kategorizace výsledků vědy a výzkumu (pro jednotlivé roky 2004-2009) vychází pravidelně s usnesením vlády k Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků (od roku 2004) a to zejména v kontextu dokumentem: Reforma výzkumu, vývoje a inovace v ČR (schválena dne 26.3.2008). Reforma reflektuje na požadavek implementace aplikovaného výzkumu s inovačními prvky do průmyslu s mottem „Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalosti peníze“. Jedná se nutnost transformace nových poznatků z vědy a výzkumu podpořených veřejnými prostředky investovanými do základního výzkumu. Novými poznatky se rozumí poznatky přímo srovnatelné se světem tak, aby měly reálný ekonomický přínos. ČR by měla na základě této reformy obstát v globální konkurenci s fungujícím strukturovaným řetězcem „výzkum-vzdělávání-inovace“, kde se předpokládá využívání a spětí se soukromým sektorem.

Hlavním cílem je začlenit Českou republiku do vědecko-výzkumných struktur a být plnohodnotnými týmovými hráči na poli vědy a výzkumu a zejména vytvořit konkurenceschopnost českých podniků pomocí high-tech výrobků, nejnovějšími technologiemi, službami a uplatnění nejnovějších poznatků, patentů a vynálezů na světovém trhu.   

V prvé řadě je nutné zajistit příslušným institucím podmínky pro komercializaci výsledků a ochrany duševního vlastnictví a hlavně provést transfer těchto výsledků.

Cíle reformy dle dokumentu Reforma výzkumu, vývoje a inovace v ČR:

1. Zjednodušit podporu výzkumu a vývoje - instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově.

2. Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj ČR, zjednodušit administrativu.

3. Podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace.

4. Podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků výzkum a vývoj, založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů.

5. Zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu.

6. Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace.

7. Intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

3.1   Jednotlivé výsledky VaV,  jejich klasifikace a vysvětlení (dle Metodiky a kategorizace výsledků VaV platný od r. 2010)

J – článek v odborném periodiku (časopise)

Jedná se o článek  v odborném recenzovaném periodiku, který má  přidělený ISSN kód a to buď v tištěné nebo elektronické podobě. Článek je charakteristický svojí strukturou tj. obsahuje abstrakt, úvod, řešení problému, kalkulace včetně vzorců, patřičné reference, závěr apod. Je nutno podotknout, že se nejedná o články pouze informativní či popularizační, popř. pouze abstrakty, krátké sdělení či inzerátové publikační fragmenty. Článek není chápán pouze jako abstrakt vědeckého článku. 

Rozdělení typu článků:

Immediacy Index - index okamžité závislosti (nebo také Garfieldův index). Definuje průměrný počet citací Vs. počet článků časopisu v publikačním roce:

Articles uvádí počet článků publikovaných v daném časopisu v daném roce.

Cited-Half-life (Ditiny Half-life) – index, kterýdefinuje po jak dlouhé době ke sledovanému roku se objeví odezva na 50% všech citací na články daného časopisu v sledovaných databázích. Tento index je uváděn u časopisů, které byly citovány alespoň 100x. 

Source Date index charakteristiky počtu tzv. "non review" a "review" dvou článků, počet odkazů v těchto článcích a průměrná charakteristika referencí vztažená na jeden článek časopisu.

Cited Journal (Citing Journal)přehled časopisů v abecedním pořadí, ve kterém se citoval daný titul.

Impact Factor Trend Graphgrafický záznam hodnoty IF v rámci posledních 5 let.

Při klasifikaci výsledků se publikační výstupy impaktovaných článků rozdělují do několika skupin:

1. článek v impaktovaném časopise zahrnujepublikace uvedené v následujících databázích Web of Science společnosti Thomson Reuters:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – 1945 – present
  • Social Science Citation Index (SSCI) –1980– present
  • Arts& Humanities Citation Index(A&HCI) – 1980 – present
  • Index Chemicus (IC) –1993–present
  • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) –1986 – present

Hodnocení článkuje klasifikováno pro:

a)      obory NRRE (dle číselníku IS VaV: AA – Filosofie a náboženství, AB - Dějiny, AC– Archeologie,antropologie a etnologie, AD –Politologie a politické vědy, AE – Řízení, správa a administrativa, AG –právní vědy, AI – Jazykověda, AJ – Písemnictví, masmedia a audiovize, AL– Umění, architektura a kulturní dědictví, AM – Pedagogika a školství),

b)     ostatní obory.

Hodnocení článku je kalkulováno podle vzorce Jimp = 10 + 295× Faktor, kde: Faktor = (1 -N) / (1 + (N / 0,057)), kdeN je normované pořadí časopisu, N = (P - 1) / (Pmax- 1), P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně podle IF.  

Pmax je celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report. V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje.

2. prestižní článek publikovaný ve vybrané databázi (Nature, Science,Proc. Natl. Acad. Sci. USA). Časopisy Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075) a Proceedings of the National Academy of Science of the USA (ISSN0027-8424).

Jneimp – neimpaktovaný článek v odborném časopise zařazený v tzv. Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik publikovaných v ČR (uvedeno na www.vyzkum.cz; http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942) nebo evidováný v některé ze světově uznávaných databází-Scopus (http://www.scopus.com/scopus/home.url) a ERIH (http://www.esf.org/research-areas/humanities/research-infrastructures-including-erih.html).

3.2   Vyhledávání impaktovaných časopisů na VŠB-Technické univerzitě Ostrava v rámci Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava

Přístup do elektronických databází impaktovaných a prestižních sítí se realizuje přes internetovou adresu http://knihovna.vsb.cz/sluzby/ezdroje.htm. Zde jsou uvedeny odkazy na další databázované knihovny ACM DL, EBSCO, IEEE Xplore, ISI WOK, OSO, Scopus, SD, SourceOECD, SpringerLink, Wiley apod. Přístup do těchto rozsáhlých databází mimo mimoškolní síť je možný přes VPN (http://idoc.vsb.cz/cit/tuonet/sluzby/vpn/) nebo přes bránu (https://dialog.cvut.cz/), kde je nutné znát zaměstnanecké uživatelské jméno a heslo.

V případě použití brány (https://dialog.cvut.cz/) je nutné vybrat příslušnou univerzitu, zadat uživatelské jméno a heslo (např. stejné jako při přihlašování k poště). Po přihlášení je pak možné nahlížet do elektronických databází např. CSA-Metadex, IEEE-IET (IEEEXplore), IEEE Computer Society Digital Library, ISI Web of Knowledge (WoS), Journal Citation Reports, Springer Link, Science Direct apod.

Pro samotné vyhledávání publikací autorů je atraktivní portál ISI Web of Knowledge (www.webofknowledge.com) společnosti THOMSON REUTERS  se záložkou Web ofScience-zde je pak možné najít v hodnotných databázích patřičného autora (záložka Search), jeho citace (záložka Cited Reference Search) publikující v daném časovém období apod.  

Významnou pomoc při hledání vhodného impaktovaného článku pro publikaci příspěvku je využití portálu ISI Web of Knowledge se záložkou Additional Resources a následným odkazem Journal Citation Reports.  V této databázi je možno najít časopis se specifickým impaktem včetně sledování daného impaktu v daném období (impact trend). Tento časopis je zařazen do tématické skupiny (např. CHEMISTRY, ENGINEERING, MECHANICAL apod.). Po zobrazení tohoto odkazu a zobrazení časopisu podle názvu nebo kategorie, dostáváme souhrnný list vhodných časopisů charakteristických ISSN, počty celkových citací, aktuálním Impakt faktorem sledovaným po dobu 5 let a dalšími hodnotami. Toto je návod, jakým způsobem si najít časopis vhodný k publikaci pro danou tématickou skupinu s aktuálním impakt faktorem a sledovat tendenci (vývoj) impaktu.

Další způsob hledání a klasifikace časopisu je přímo podle aktuálního názvu časopisu, kde je možné ihned sledovat údaje o časopisu.

SpringerLink (http://www.springerlink.com/home/main.mpx) je interaktivní on-line databáze časopisů, knižních publikací a vědeckých prací určených zejména pro vědce a výzkumníky. Zahrnuje širokou škálu možností vyhledávání publikací podle názvu, obsahu, autora, ISSN nebo ISBN, podle zatřídění do vědecké skupiny (např. Architecture and Design, Engineering apod.). Poskytuje zázemí pro rozsáhlou databázi čínských a ruských časopisů. 

ScienceDirect (Elsevier) (www.sciencedirect.com) představuje v zahraničí nejpoužívanější databázi s více než 10 mil. článků pro nahlížení zatříděných podle vědeckých témat s možností hledání autora, názvu článku, názvu časopisu apod. ScienceDirect nabízí přímo odkaz na domovskou www stránku s údaji o časopisu, vydavateli, složení redakční rady apod. JE zde možný odkaz přímo na stránky daného časopisu určené pro potenciální autory článků-jednotný autorský portál pro předkládání připravených článků. 

IEEEXplore (www.ieeexplore.ieee.org ) je rozsáhlá digitální databáze (2,5 mil. článků) přímo určená pro inženýrské s technické obory s články s nejvyšší technickou kvalitou. Obsahuje časopisy, příspěvky na konference, knihy, vzdělávací semináře apod. Hledání a zatřídění je možné pomocí rozšířeného vyhledávání dle vědecké skupiny, autora, označení publikace apod.

SCOPUS (www.scopus.com) je citační databáze zahrnující především základní údaje o autorovi a jeho citacích. Vyhledávání autora příspěvků je možné přímo z odkazu (http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url), kde následuje autorovo zařazení do vědecké skupiny a seznam citací pro vyhledané publikace.

Pro zařazení autora do základní databáze je nutná publikace na význačných světových konferencích, sympóziích a časopisech apod. Pro usnadnění nalezení příslušné publikace je zde uveden odkaz na seznam: (http://info.scopus.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/xls/title_list.xls).

B-Odborná kniha

Odborná kniha je neperiodická publikace o rozsahu minimálně 100 normostran (tj. 50 tištěných stran) vlastního textu bez obrazových, mapových, tabulkových příloh apod. editovaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou certifikací. Všeobecně platí, že každá odborná kniha misí být recenzována uznávaným odborníkem v daném oboru-mimo vlastní pracoviště autora. 

Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN a jeden výtisk je povinně zaslán Národní knihovně ČR. Kniha prezentuje  autorské výsledky autorů, řešení problému daného oboru, nové metody a postupy vyplývající z nejnovějších výzkumů v případě monografií. Kniha je charakterizována odkazy v textu na použitou literaturu, obsahem, seznam použité literatury apod. Za odbornou knihu považujeme: monografie, vědecké encyklopedie, např. kritické edice pramenů a uměleckých materiálů, kritický komentovaný překlad filosofických, historických a filologických textů, vědecký jazykový a výkladový slovník apod. Učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky, překlady, výroční zprávy, nepublikované diplomové, doktorské a habilitační práce, sborníky apod. nepatří mezi odborné knihy.    

Hodnocená je pouze odborná kniha, s min. nákladem 200 výtisků a řádným přiděleným ISBN a ISMN kódem (v případě, že je publikace v elektronické podobě, taktéž musí být stejný počet tištěných výtisků.

Odborná kniha je hodnocenápro světové jazyky (angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština a španělština) a pro ostatní jazyky a dle oborů NRRE a ostatní obory (viz. hodnocení článku).

C – kapitola v odborné knize

Za kapitolu v knize je považována část ucelené části v knize tvořená jedním nebo více spoluautorů (hodnocení ).

Jestliže je kniha již zahrnuta ve výsledních B-odborná kniha, kapitoly knihy se nepočítají do hodnocení C. 

Výsledek druhu B nebo C bude bez bodového ohodnocení, pokud jeho ISBN bude obsaženo v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) nebo v seznamu výsledků druhu D (podle RIV).

D – článek ve sborníku

Článek s klasickou strukturou textu vědecké práce. Za článek není považován pouze abstrakt zveřejněný ve sborníku apod. Článek je vydáván ve sborníku, jemuž je řádně přidělen ISBN kód a sborník je vydáván při příležitosti konání sympózia, konference, semináře apod. Za sborník není považován souhrn prací vydávaný v rámci jednoho pracoviště. 

Hodnocen je pouze článek autorský nacházející se ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters. (http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/conf_proceedings_citation_index).

P – patent

Patent je zákonná satisfakce vlastníka-vynálezce, která ho opravňuje k výhradnímu průmyslovému využití. Patentu je vydáno osvědčení:

  • u českého patentu na Úřadě průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem č. 527/1990 Sb., O vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (ÚPV);
  • u evropského patentu na Evropském patentovém úřadě za podmínek stanovených evropskou patentovou úmluvou;
  • u ostatních patentů příslušný patentový úřad podle podmínek stanovených daným patentovým úřadem (viz. Japonsko, USA apod.).

O patentu se hovoří v souvislosti s již existujícím osvědčením v listinné podobě-patentové listině (pro patenty udělené ÚPV)

Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

Poloprovoz

Poloprovoz je zaměřen pro účely ověření postupů, činností a záležitostí souvisejících s budoucím provozem daného zařízení, linky apod. Poloprovoz by měl splňovat podmínky originálnosti a unikátnosti. Za poloprovoz nelze považovat již existující funkční celky, kde dochází pouze k výměně technických elementů.

Ověřená technologie

Obdoba poloprovozu, která je doložena originálností výrobního postupu-technologie. Uznání ověřené technologie provází doložení funkčnosti v rámci protokolárního řízení. Za uznání technologie lze považovat zpečetění celé záležitosti smlouvou o uplatnění výsledku mezi autorem (původcem a navrhovatelem) a uživatelem (platí i pro např. léčebné postupy apod.).

Odrůda

Výsledek (unikátní druh, odrůda, rostlina), který je chráněn dle podle zákona č. 408/2000 Sb., O ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů.

Plemeno

Výsledkem je vyšlechtěné unikátní plemeno, zavedena plemenná kniha podle § 9 zákona č. 154/2000 Sb., Plemenářského zákona.

Uznání výsledku šlechtění je uzavření smlouvy o realizaci výsledku šlechtění mezi původcem a implementátorem výsledku (např. u plemena zavedením do příslušné knihy apod.).

F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor

Užitný vzor

Pro užitný vzor je charakteristická novost technického řešení využitelného pro technické aplikace. Užitným vzorem nelze chránit některá technická řešení typu objevy, metody, software apod. dle zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

U užitného vzoru je kladen důraz na novost a veškeré výsledky zveřejněné před dnem přiznání mohou být namítány proti novosti. Výjimku tvoří práce původce za posledních šest měsíců před podáním přihlášky. V případě porušení práva užitného vzoru, lze původce (majitel) žádat i soudní cestou zákazu užívání a dalších restrikcí podle § 151 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.).

Právo na užitný vzor má prioritně jeho původce. Majitel užitného vzoru má výlučné právo na užívání užitného vzoru a poskytuje souhlas s jeho dalším nakládáním. Zápis se realizuje přihláškou na Úřadu průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) a je zdůrazněno, že přihláška musí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení spojených tak, aby vytvořili technickou myšlenku. Je důležité zdůraznit, že posouzení novosti se provádí pouze formálním průzkumem. Výmaz probíhá pouze v případě, že dojde k existuje důkazní materiál protistrany doložený rešerší, který potvrzuje opak novosti. Výhodnost lze spatřovat v rychlostí zápisu a relativně malými finančními nároky na dosažení zápisu užitného vzoru. Nevýhodou lze spatřovat v době ochrany, která je 4 roky ode dne podání přihlášky s možností dvojího prodloužení o tři roky, max. na dobu 10 let. Nevýhoda je také v menší jistotě ochrany, protože dochází k zápisu bez zevrubného průzkumu.  

Průmyslový vzor

Jedná se o výsledek dle zákona č. 207/2000 Sb. O ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb. O průmyslovém vzoru hovoříme zpravidla s ochranou vzhledu nového a unikátního produktu nebo pouze jeho částí-geometrie, struktura, barvy apod. Za průmyslový vzor nelze považovat technické a jiné řešení, např. pouze úpravy změny barvy materiálu, zmenšení, zvětšení, úpravy architektonického rázu, software apod.

Při podání přihlášky, úřad (ÚPV) provede  zevrubnou kontrolu, zda splňuje všechny náležitosti po stránce formální a věcné, podmínky ochrany a pak následuje zapsání do rejstříku a vydání osvědčení o zápisu. Vlastník má právu užívat průmyslový vzor po dobu ochrany 5 let od data podání přihlášky. Lze realizovat obnovu ochrany na dobu 5 let až max. na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky. 

Při porušení průmyslové ochrany lze žádat o náhradu škody, majetkové újmy, zničení výrobku apod. 

G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek

Prototyp

O prototypu hovoříme v souvislosti s prvním pokusným složitějším výrobkem nebo příkladným exemplářem. Navržený výrobek-prototyp je nutné nejdříve funkčně vyzkoušet, než dojde k rozběhu hromadné nebo sériové výroby, která následuje po výrobě prototypu. Výroba je zejména realizována zcela amatérsky, zpravidla v několika málo kusech.  Prototyp musel vzniknout v souvislosti s řešením projektu aplikovaného výzkumu nebo aktivit spojených s výzkumem, vývojem a inovací v souladu s Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Funkční vzorek

Funkční vzorek je charakteristický tím, že po něm nenásleduje na rozdíl od prototypu hromadná a sériová výroba. Pro funkční vzorek je charakteristický  vývoj, design a následná výroba např. stroje, přístroje, složitého zařízení apod.  Za funkční vzorek lze považovat produkt, který vznikl v souvislosti s řešením projektu aplikovaného výzkumu nebo aktivit spojených s výzkumem, vývojem a inovací v souladu s Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

H – poskytovatelem realizované výsledky

Jedná se o výsledky norem, směrnic, předpisů apod. z řešením veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Výsledek bude aplikován do návrhu právního předpisu  (nebo pouze části) nebo normy-český právní předpis. Vydavatelem příslušné normy musí být autorizovaný normalizační institut, v jehož gesci je vydávat příslušné normy.  V případě posuzování je irelevantní, jestli se jedná o normu národní či nadnárodní (evropskou).

Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Výsledek je implementován v přesném znění do směrnic nebo předpisů a to nelegislační povahy. Poskytovatel může tento dokument použit za obecně závazný dokument.

Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

Výsledek použitý při např. realizaci dlouhodobých záměrů, tvorbě koncepce politiky apod. Nerozlišuje se, jestli má národní, regionální či nadnárodní působnost.

N – certifikované metodiky a postupy

Certifikovaná metodika

Jedná se o produkt, u kterého je kompletně vypracován unikátní postup, který je schválen orgánem státní správy včetně doporučení pro aplikaci v praxi.

Léčebný postup

O léčebném postupu hovoříme v souvislosti s vytvořením ucelené metodiky vedoucí k uzdravení. Toto je doprovázeno klasifikací onemocnění, identifikace důvodů onemocnění až po záležitosti spojené s testováním této metodiky.  Výsledek léčebného postupu je uznatelný v případě zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví nebo schválení příslušnou normou.     

Památkový postup: jedná se o postup spojený se záchranou významné kulturní památky (může se jednat o např. nové materiály, technologie apod.). Vše je nutné realizovat v rámci aplikovaného výzkumu následně vyústěného v ověření v praxi.

Specializovaná mapa s odborným obsahem: O výsledku hovoříme v souvislosti s tvorbou a zpracováním mapy kartografického charakteru i např. prostřednictvím geografického informačního systému (GIS). Vše může být provázeno podklady provázené bodovým, plošným, prostorovým a jiným vyjádřením identifikace (např. také časové informace 4D apod.) zachycující daný prostor při výzkumu determinovaného území.  Za uznatelný výsledek lze považovat zachycení např. chráněných území, významných archeologických lokalit, geovědní mapy a mapy památkových objektů, území apod. Uvedené výsledky map musí být spojeny s podloženými údaji získanými z výzkumných metod. V žádném případě nelze hovořit např. o mapách silničních, turistických, kartografických apod. Výsledek je uznatelný pouze v případě, že předkladatel vlastní uznávanou certifikaci (akreditaci) nebo jiný typ osvědčení u orgánu státní správy, která má celou záležitost v gesci.

R – software

Software je považován za aktivitu, která vznikla při vědeckovýzkumné aktivitě, přičemž autoři se podílejí na této aktivitě v souladu s licenčními podmínkami uvedenými v § 16 zákona č. 130/2002 Sb. O software se jedná pouze za předpokladu, že není tento produkt využíván původcem (autorem) pouze pro své osobní účely nebo pro účely příjemce nebo spolupříjemce. 

V – výzkumná zpráva

Výzkumná zpráva je výsledek, který je v kompetenci s § 4 písm. g) nařízení vlády č. 267/2002 Sb., O informačním systému výzkumu a vývoje,. Výsledkem tedy jsou utajované informace podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 244/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 56/1999 Sb.).

Použitá literatura

[1]   Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009, Úřad vlády ČR, č.j. 08724/09-RVV (dostupný z http://www.vyzkum.cz/storage/att/CDDC542199F1640B59A7D1E841B7151C/Metodika%202009_schv%c3%a1leno.pdf)

[2]  Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (dostupný z http://www.vyzkum.cz/storage/att/987440D1EC4ABC82D726B0288FAFC465/III%20reforma%20syst%c3%a9mu%20VaVaI%20v%20%c4%8cR.pdf)

There are currently no posts in this category.