Vzdělávací moduly

Seznam jednotlivých vzdělávacích modulů, které budou zpracovány v rámci projektu "Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií".

Kapitola II. Zabezpečovací technika v železniční dopravě (ČÁST 1)

2. 1   Úvod

Důležitým odvětvím v železniční dopravě je odvětví zabezpečovací techniky. Potřeba zabezpečení železničního provozu vznikala již v prvních začátcích železniční dopravy, ale postupný rozvoj železniční dopravy si vynutil stále větší požadavky na konstrukci nových druhů zařízení a na odbornost pracovníků pro jejich obsluhu.

Z hlediska pohledu bezpečnosti by zabezpečovací zařízení mělo dosahovat co nejvyššího stupně automatizace, neboť jeho základní funkcí je zabránění vzniku nehod, které by vznikly jako důsledek chyb pracovníků obsluhy při řízení dopravy. Nasazení zabezpečovací techniky v provozu by mělo probíhat tím způsobem, aby vynaložené finanční a kapacitní prostředky přinesly maximální efekt z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu a také zvýšení provozní výkonnosti a úrovně řízení.

Kapitola I. Příklady rizikových faktorů na železničních přejezdech a jejich odstraňování (ČÁST 1)

1. 1  Úvod

Nehodovost na železničních přejezdech je velmi vysoká a v současné době je vnímána jako závažný společenský problém. Ve vyspělých evropských státech činí podíl obětí nehod na železničních přejezdech méně než 1 % celkové národní nehodové bilance, zatímco v ČR je to okolo 3 %. Začátek roku 2010 se přitom vymyká všem předpokladům, neboť přinesl výrazný drastický výkyv obětí nehod na přejezdech směrem nahoru (lze to částečně vztáhnout na problémy způsobené tuhou zimou – omezení rozhledu řidiče na trať v důsledku sněžných bariér, horší slyšitelnost drážních vozidel).

Kapitola IV. SYSTÉMY ÚDRŽBY V LETECKÉ DOPRAVĚ (ČÁST 2)

4.3.6    Systém výcviku techniků ÚL z praxe / odstraňování omezení
Zvláštní skupinu při výuce a doškolování tvoří osoby z praxí v údržbě letadel, které jsou zaměstnané u provozovatelů letecké dopravy nebo v opravárenských či servisních organizacích. U těchto osob došlo rovněž v důsledku změny předpisových požadavků uvedených v kapitolách 4.2 a 4.3 k potřebě změny či obnovy jejich průkazů způsobilosti pro osvědčování a uvolnění letadel do provozu.
Je to další specifikum, které je charakteristické zejména pro ČR, kdy odborníci z praxe v údržbě letadel nemohou být v současné době zařazeni do žádné z výše uvedených forem studia, aniž by přerušili pracovní poměr.
Na možné řešení a usnadnění této problematiky byl v průběhu let 2005 – 2008 uskutečněn experiment na dvou českých vysokých školách se schváleným MTO. Výsledky experimentální výuky byly zpracovány v disertační práci HORECKÝ (2009) a ze závěru této práce vzešlo doporučení, zpracovat požadované materiály pro studium TÚL všech kategorií formou distančního studia.

KAPITOLA III. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY LETECKÉ DOPRAVY (ČAST 2)

3.2    Vliv letecké dopravy na životní prostředí

KAPITOLA II. BEZPEČNOST LETECKÉ DOPRAVY (ČÁST 2)

Projevy napětí za letu

Projevy napětí za letu a jeho forma se u každého člověka liší. Rozeznáváme tlumivou, impulsivní a generalizovanou formu napětí.
Situační povědomí (osobní kontrola)
Hledání příčin selhání pilota a způsobů, jak mu účinně čelit, dostalo v 80. letech 20. století nový impuls zformulováním koncepce tzv. situačního povědomí, které je považováno za klíčový faktor efektivního rozhodování v dynamicky se měnícím průběhu každého letu. Vnitřní představa, kterou si pilot o letu vytváří, se tvoří třemi úrovněmi zpracování informací:
-    vnímání informací
-    integrace informací do ucelené představy o průběhu letu
-    predikce událostí, které budou následovat

Na základě tohoto modelu lze spolehlivěji, než v minulosti, klasifikovat chyby a selhání pilota, příp. řídícího letového provozu či jiného operátora. Poměr mezi chybováním na jednotlivých úrovních, odvozený z rozborů mimořádných událostí, je uveden v  tabulce 2.4.

Tab. 2.3.  Selhání na jednotlivých úrovních situačního vědomí

Úroveň
vzniku chyby

KAPITOLA II. BEZPEČNOST LETECKÉ DOPRAVY (ČÁST 1)

2.1    Definice leteckých nehod a incidentů
V letecké dopravě jsou za krizové události považovány: letecké incidenty, vážné letecké incidenty a letecké nehody. Pojmy letecký incident, vážný letecký incident a letecká nehoda mají svůj přesný význam a jejich definici podává předpis L13 (předpis o odborném zjišťování leteckých nehod a incidentů), který je modifikací Annexu 13 vydaného mezinárodní leteckou organizací ICAO.
Letecký incident (LI)
Událost jiná než letecká nehoda, spojená s provozem letadla, která ovlivňuje, nebo by mohla ovlivnit bezpečnost leteckého provozu. Jedná se o chybnou činnost osob nebo nesprávnou činnost leteckých a pozemních zařízení v leteckém provozu, jeho řízení a zabezpečování, jejíž důsledky však zpravidla nevyžadují předčasné ukončení letu nebo provádění nestandardních (nouzových) postupů. Incidenty v letovém provozu se rozdělují podle příčin na letové, technické, v řízení letového provozu, v zabezpečovací technice a jiné.
Mezi příčiny incidentů se zahrnují i nepředvídané přírodní jevy (výboje statické elektřiny, střety s ptáky apod.), pokud neohrozily bezpečnost letu do té míry, že byly hodnoceny jako vážný incident nebo letecká nehoda.
Vážný letecký incident (VLI)

KAPITOLA I. LIDSKÝ ČINITEL V LETECKÉ DOPRAVĚ (ČÁST 2)

1.3    Základní aplikace poznatků LČ v leteckém provozu

 Řízení lidských chyb
Pro omezení vzniku lidských chyb je třeba nejdříve porozumět jejich povaze. S povahou lidských chyb jsou spojeny následující základní koncepty:
-    původ lidských chyb může být zásadně rozdílný a
-    důsledky stejných chyb mohou být významně rozdílné.
Zatímco některé chyby jsou způsobeny nedbalostí, lhostejností nebo nedostatečným úsudkem, jiné mohou být způsobeny nevhodně navrženým zařízením nebo mohou vyplývat z normálních lidských reakcí na konkrétní situaci. Posledně jmenovaný typ chyb se bude pravděpodobně opakovat a jejich objevení může být předvídáno.
 

Chyby na rozhranní modelu SHELL

Kapitola IV. SYSTÉMY ÚDRŽBY V LETECKÉ DOPRAVĚ (ČÁST 1)

4.1    Postupy údržby v letecké dopravě
Součástí provozu letadlové techniky je prvořadé zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a provozuschopnosti letadel ve všech oblastech civilního i vojenského leteckého provozu. O tuto činnost se starají především technici údržby letadel, kteří musejí leteckému úřadu prokázat, že splňují příslušné legislativní požadavky. Přechodem na nové předpisové požadavky, které jsou zmíněny dále, došlo k diskrétnímu dělení předpisových norem použitých pro civilní a vojenský letecký provoz.
Kapitola s postupy údržby v letecké dopravě vychází ze současné evropské legislativy platné pro oblast civilní letecké dopravy. Přechodem na nové předpisové požadavky, které jsou zmíněny dále, došlo k velmi přísnému oddělení v platných předpisech použitých pro oblast civilního a vojenského leteckého provozu. V souvislosti se začleněním ČR do Společného leteckého úřadu (JAA) Joint Aviation Authorities v roce 2001 a následným vstupem ČR do EU se legislativní požadavky související s údržbou letadel a kvalifikací personálu údržby podstatně změnily.

KAPITOLA III. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY LETECKÉ DOPRAVY (ČAST 1)

3.1    Vliv dopravy na životní prostředí
Doprava má vícenásobné účinky na životní prostředí. Třeba si přitom uvědomit, že doprava ovlivňuje životní prostředí v podstatě dvojím způsobem:
-    pozitivně tím, že účelným přemísťováním osob, surovin a zboží zajišťuje potřeby společnosti a výkon některých služeb i výrazně přispívá k růstu turistiky,

KAPITOLA I. LIDSKÝ ČINITEL V LETECKÉ DOPRAVĚ (ČÁST 1)

1.1    Základy Lidského činitele jako komplexní vědní disciplíny    

Lidské chování a výkonnost jsou nejčastěji (cca ¾) citovanými příčinami leteckých nehod a incidentů. Pro výrazné zlepšení této situace je nutné mnohem lépe porozumět problematice LČ a zasadit se o výrazné rozšíření aplikace získaných znalostí do praxe. Zásadním impulzem pro důrazné zaměření se na oblast LČ, které vzešlo z mezinárodní letecké komunity, byla rozpoznaná možnost udělat civilní letectví pomocí poznatků této komplexní vědecké disciplíny jak bezpečnější, tak efektivnější.
Od té doby co člověk začal v dávné minulosti používat různé nástroje, aplikace elementární ergonomiky znamenala výrazné zlepšování efektivnosti jeho práce. Nicméně skutečná revoluce v oblasti ergonomiky, potažmo LČ, začala až v několika posledních staletích.