Kapitola III. Programové vybavení pro silniční stavby

3.1        Úvod

V následujícím textu Vám přiblížím práci se softwarem ParkCad 3.0.

ParkCAD 3.0 je program pro návrh, kontrolu a úpravu parkovišť. Pomocí několika kliknutí myší automaticky vytvoříte parkoviště vyhovující vašim návrhovým požadavkům. Těmi můžou být konfigurace parkovacích míst, jejich délka a šířka, šířka a zaoblení ostrůvků.

ParkCAD nabízí dynamické zobrazení informací o navrhování parkovišť. Všechny výpisy jsou propojeny s CAD geometrií a neustále nabízí aktuální údaje o počtech prvků a nákladech během provádění úprav návrhu.

ParkCAD obsahuje vestavěné mezinárodní standardy včetně ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel), pravidla a značky pro projektování parkovišť. Samozřejmostí je snadné editování a přizpůsobení státním, městským či jiným specifickým požadavkům. Program umožňuje vytvářet podrobné výpisy parkovišť s počtem parkovacích míst, procentuálními údaji a náklady s možností exportu do tabulkového procesoru.

Program pracuje jako nástavba v prostředí programů AutoCAD a MicroStation. Program se asociuje k Vašemu programu pro rýsování (AutoCAD, MicroStation). Spolu s programem se tedy spustí také jeden z výše uvedených programů.

Po zadání odkazu:http://www.transoftsolutions.eu/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDemo%2fDemoDownload.aspx%3fproduct%3dPCAD&product=PCAD a následné registraci je možno stáhnout  demoverzi programu.

Pro další popis předpokládám zvládnutí práce s programem AutoCAD (kreslení, práce s hladinami).

3.2        Nastavení programu – Program Settings

V nastavení programu se nastavují základní kreslící jednotky a upozornění, která se objevují během práce s programem. Dále je zde jsou informace o licenci a kontakt.

3.2.1       Obecné - General

V záložce obecné volíme kreslící jednotky a jednotky úhlů. Dále je zde možnost zapnutí dialogů s informacemi a nápovědy k jednotlivým nástrojům během kreslení.

3.2.2       Rady/upozornění – Hints

V této záložce zapínáme jednotlivé rady a upozornění ke kreslení. Tato upozornění nás během práce s programem informují o tom, co máme udělat.

3.2.3       Licence – Licensing

V záložce licencuje jsou informace o licenci programu. Je zde možný upgrade licence.             

3.2.4       Kontakt – Contact

V této záložce jsou kontaktní informace a dále odkaz na stránky výrobce programu a žádost o podporu programu (odkáže vás na stránku výrobce).

3.3        Vlastnosti – Properties

Ve vlastnostech se nastavují vlastnosti hladin a čar, které program vytvoří a s kterými pracuje.

3.3.1       Obecné – General

V záložce obecné se nastavují hladiny pro jednotlivé objekty(stání, čísla stání, ostrůvky, stopčáry, skupiny stání). Můžeme zde vybrat, zda se parkovací plochy nebo řady budou kreslit do aktuální hladiny nebo do zvolené hladiny.

3.3.2       Hladiny hranice - Boundary layers

V hladinách hranic nastavíme barvu a název příslušné hladiny. Nastavují se hladiny hranice pozemku, na kterém bude parkoviště a hladiny exkluzivní hranice.

3.3.3       Konstrukční linie- Construction Lines Category

Zde se nastavují vlastnosti pro konstrukční linie uliček a ostrůvků. Je zde možnost zapnutí vykreslování do příslušných hladin zatímco kreslím (while drawing) a možnost zapnutí pohybování s příslušnou linií  (while dragging).

3.3.4       Hladina symbolů - Stall Symbol Layers

Zde se nastavují hladiny pro symboly na parkovišti. Můžeme zde nastavit hladinu pro vykreslování všech symbolů uživatelsky definovaných stání do jedné hladiny nebo pro uživatelsky definované symboly a standardní symboly do samostatných hladin. Dále se zde nastavuje hladina pro symboly stání pro tělesně postižené.

3.4        Návrhové parametry – Design Parameters 

Zde se nastavují parametry pro kreslení. ParkCAD vytváří obvodové parkovací řady kolem hranice fyzické oblasti použitím obvodového návrhu stání. Vnitřní řady jsou vytvořeny uvnitř fyzické hranice použitím vnitřního návrhu stání.

3.4.1       Parkovací normy- Parking Standards

ParkCAD obsahuje mezinárodní standardy pro projektování parkovišť. Můžeme si prohlédnout jednotlivé rozměry v normě, případně si vytvořit vlastní standardy. Dále zde volíme skupinu vozidel podle námi zvolené normy pro návrh stání na obvodu (perimeter) a uvnitř (interior) plochy pro parkování.

3.4.2       Ostrůvky – Islands

Zde se nastavují parametry koncových ostrůvků jako je poloměr, minimální šířka, vnitřní poloměr a to, že oblouk bude vypuklý (convex) nebo vydutý (concave).

3.4.3       Střední ostrůvky - Mid – islands

Zde se nastavují parametry středních ostrůvků jako je rozestup, poloměr a šířka.

3.4.4       Čísla stání - Stall numbers

Zde se nastavují rozměry čísel stání, která se objevují při číslování parkovacích stání.

3.4.5       Stopčára - Wheel stops

V této záložce se nastavují parametry stopčáry.

3.4.6       Uživatelsky definovaná stání- User Defined Stalls

V této záložce se vytváří (new) nebo editují (edit) uživatelsky definovaná stání. Je zde možnost vybrat symboly, barvy a rozměry stání a jeho popisu. Dále je zde možnost uživatelsky definovaná stání přejmenovat (rename) nebo odstranit (remove).

3.4.7       Normy pro parkování tělesně postižených- Accessibility Standards

Zde se nastavuje norma pro stání tělesně postižených. Podle zvolené normy se volí návrh stání. Nejsou zde obsaženy české standardy.

3.4.8       Odhad nákladů  -Estimating

Zde se volí hodnoty k jednotlivým entitám pro odhad nákladů. Po kliknutí na Edit Estimating Values si v tabulce přiřadíme k jednotlivým entitám cenu a zvolíme měnu.

3.5        Vytváření parkoviště

Vytváření parkoviště v ParkCADu je možno 3 způsoby:

1. Vytváření parkovacích řad z bodů - Generate Row from Points

2. Vytváření parkovacích řad ze základních elementů – úseček a oblouků - Generate Row from Elements

3. Vytváření parkovacích ploch pomocí hranic - Generace Lot from Boundary

Níže jsou popsány jednotlivé způsoby vytváření.

3.5.1       Vytváření parkovacích řad z bodů – Generate Row from Points

Kliknutím a přetažením myší dynamicky vytvoříme parkoviště dle zvolených parametrů, které si zvolíme v následujícím okně. Volíme typ stání, řazení, nastavení orientace parkovací řady, směr jízdy, obousměrný nebo jednosměrný provoz, koncové a středové ostrůvky. Při oboustranné parkovací řadě lze zarovnat obě strany k sobě.

3.5.2       Vytváření parkovacích řad ze základních elementů – úseček a oblouků - Generate Row from Elements 

Kliknutím na příslušný element se kolem něj dynamicky vytvoří parkovací plocha. Pohybem myši pak určíme směr řady a to jestli bude jednostranná nebo oboustranná. Podobně jako u předchozího způsobu vytváření volíme typ stání, řazení, směr jízdy, obousměrný nebo jednosměrný provoz, koncové a středové ostrůvky. ParkCAD podporuje linie typu oblouk, kružnice, úsečka, křivka.

3.5.3       Vytváření parkovacích ploch pomocí hranic – Generace Lot from Boundary 

Kliknutím dovnitř příslušné hranice se dynamicky vytvoří parkovací plocha.

ParkCAD podporuje linie typu obdélník, uzavřená křivka, křivka, úsečka.

Nejprve však musíme vytvořit hranice parkovací plochy. Abychom mohli vytvořit parkoviště pomocí hranic, musí být linie ohraničující budoucí parkovací plochu v příslušných hladinách! Proto musíme ohraničující linie kreslit do příslušných hladin.

Parkovací plochy jsou kresleny v 5 základních hladinách:

1. HRANICE FYZICKÉ OBLASTI

2. HRANICE PŘÍSTUPOVÉ PLOCHY

3.PŘÍMKOVÉ ZADÁNÍ VJEZDU/VÝJEZDU

4. VJEZD/VÝJEZD POMOCÍ 3 LINIÍ

5. VYLOUČENÁ FYZICKÁ HRANICE

6. VYLOUČENÁ PŘÍSTUPOVÁ HRANICE

1. Hranice fyzické oblasti (Physical Lot Boundary Lines)

- v hladině PCPHYSICAL kreslíme hranice oblasti pro umístění parkoviště.

2. Hranice přístupové plochy (Access Lot Boundary Lines)

- v hladině PCACCESS kreslíme hranice přístupových ploch (komunikace na parkovišti)

3. Přímkové zadání vjezdu/výjezdu (Collinear Entrance Boundary Lines)

- v hladině PCENTRANCE kreslíme hranice vjezdu/výjezdu z parkoviště pomocí úsečky

4. Vjezd/výjezd pomocí 3 linií (Three-part Entrance Boundary Lines)

 - v hladině PCENTRANCE kreslíme hranice vjezdu/výjezdu z parkoviště pomocí 3 úseček

5. Uzavřená fyzická hranice (Physical Exclusion Boundaries)

- v hladině PCPHYSICALEXCLUSION kreslíme hranice oblastí, které chceme úplně vyloučit z parkování - oblasti, kde nechceme, aby jezdily automobily, nejsou zde parkovací stání (např. budova, sloup). Uzavřená fyzická oblast se kreslí v okně Edit exclusion.

6. Uzavřená přístupová hranice (Access Exclusion Boundaries)

- v hladině PCACCESSEXCLUSION kreslíme hranice oblastí, které chceme mít pro přístupové cesty - automobily zde mohou jezdit, ale nejsou zde parkovací stání (např. jízdní pruh vedoucí přes parkoviště). Uzavřená přístupová oblast se kreslí v okně Edit exclusion.

Ostatní objekty:

- JEDNOTLIVÁ STÁNÍ (PCSTALLS)

- ČÍSLA STÁNÍ (PCSTALLNUMBERS)

- OSTRŮVKY (PCISLANDS)

- STOPČÁRY (WHEELSTOPS)

- MNOŽINY PARKOVACÍCH STÁNÍ (PCSITE)

- KONSTRUKČNÍ LINIE ULIČEK (PCAISLECONSTRUCTION)

- KONSTRUKČNÍ LINIE OSTRŮVKŮ (PCISLANDCONSTRUCTION)

- HLADINA SYMBOLŮ (PCSYMBOL)

jsou kresleny ve vlastních hladinách.

ParkCAD vytváří obvodové parkovací řady kolem hranice fyzické oblasti použitím obvodového návrhu stání. Vnitřní řady jsou vytvořeny uvnitř fyzické hranice použitím vnitřního návrhu stání.

Poté co máme hranice parkovací plochy nakresleny v příslušných hladinách vybereme v okně příslušné parametry parkovacích stání a klikneme dovnitř plochy a pohybem myši určíme směr parkovacích stání. Dále nastavujeme další volby jako je obousměrný provoz, změna směru jízdy, stopčáry, koncové a střední ostrůvky a zarovnání parkovacích řad.

3.6        Nastavení skupiny parkovacích stání – Site setup

Tato funkce dovoluje sdružovat jednotlivá parkovací stání, řady i celé plochy do skupin pro následné výpisy nebo pro výpočet počtu parkovacích stání pro tělesně postižené. Po kliknutí na příslušnou řadu stání nebo plochu umístíme popisek.

3.7        Editovací nástroje – Edit Tools

Poté co vytvoříme parkovací stání, můžeme je dále upravovat

Editovací nástroje umožňují upravit navržené parkovací plochy, úpravu uzavřených ploch, řady stání, jednotlivá stání, ostrůvky, skupiny parkovacích stání.

Jednotlivé editovací nástroje jsou popsány níže.

3.7.1       Úprava parkovací plochy – Edit Lot 

Po vybrání parkovací plochy můžeme natočit parkovací stání, změnit hranice parkovací plochy nebo můžeme změnit parkovací řady tak, aby byla zajištěna stejná šířka průjezdních uliček. Můžeme zde pojmenovat parkovací plochu.

3.7.2      Úprava uzavřené plochy – Edit Exclusion 

V parkovací ploše máme možnost vybrat místo, kde nebudou parkovací místa. Jsou 2 možnosti exkluzivních ploch:

1. Hranice přístupové oblasti – plocha, kde nejsou parkovací místa, ale je zde možno jezdit auty (např. přístupové plochy pro auta). Tato uzavřená plocha musí být nakreslena v hladině PCACCESSEXCLUSION.

2. Hranice fyzické oblasti – plocha, kde nejsou parkovací místa a není zde možno jezdit auty (např. budova, sloup). Tato uzavřená plocha musí být nakreslena v hladině PCPHYSICALEXCLUSION.

Poté co nakreslíme plochu v příslušné hladině, kliknutím dovnitř plochy ji vytvoříme. Dále můžeme nastavit zda budou na obvodu plochy parkovací místa, koncové ostrůvky, směr jízdy, obousměrný provoz. Exkluzivní plochu můžeme i vymazat.

3.7.3       Úprava řady stání – Edit Row

Při úpravě řady stání ji nejprve vybereme a pak ji můžeme editovat. Je možnost změnit typ stání (typ vozidla, podélné/příčné stání, úhel). Můžeme ji protáhnout ve stávajícím směru nebo kamkoliv jinam. Dále můžeme změnit způsob řazení a nastavit stranu řazení vozidel. Můžeme také ke stávající řadě přidat další řadu nebo spojit 2 parkovací řady. Vytvořenou řadu můžeme připojit do parkovací plochy. Při oboustranném parkování můžeme mezi stáními vytvořit chodník, stačí zadat jeho šířku. Parkovací řadu můžeme pojmenovat. To se hodí při výpisech, abychom se v jednotlivých řadách zorientovali.

3.7.4       Úprava strany stání – Edit Side

Po výběru strany stání (u oboustranné parkovací řady) můžeme nastavit stání (typ vozidla, podélné/příčné stání, úhel), oboustranný provoz a stopčáru.

3.7.5       Úprava jednotlivého stání – Edit Stall 

Po výběru stání můžeme stání změnit na vyhrazené (uživatelsky definované) nebo střední ostrůvek. Dále můžeme stání libovolně posunout. Stání můžeme vyloučit z číslování.

3.7.6    Úprava krajních ostrůvků – Edit Island

Po výběru krajního ostrůvky můžeme měnit jeho šířku, vnější a vnitřní poloměr, konvexnost/konkávnost.

Obrázek 3.34 Úprava krajních ostrůvků

3.7.7       Úprava skupiny parkovacích stání – Edit Site

Po výběru skupiny parkovacích stání kliknutím na jméno skupiny můžeme změnit název skupiny. Dále můžeme ze skupiny odebrat nebo přidat řadu parkovacích stání.

3.8        Číslování stání – Stall Numbering

Při číslování (nebo mazání číslování) klikneme myší na konec číslované řady. Můžeme nastavit, jestli se zobrazí čísla všech stání nebo jen prvního nebo posledního.

3.9        Stání pro tělesně postižené – Accessible Parking

Po výběru normy pro parkování tělesně postižených vybereme skupinu vozidel a vložíme stání pro tělesně postižené. Pro přesné určení počtu stání tělesně postižených klikneme na pokročilé nastavení.

 

Pokud jsou čísla červená, znamená to, že ještě nebyl dosažen dostatečný počet stání. Pokud je dosažen, jsou čísla zelená.

3.10       Vytvoření výpisu – Create Report

Po výběru parkovací řady nebo skupiny stání vytvoříme výpis. Můžeme zobrazit buď výpis stání nebo množství jednotlivých částí parkoviště i s odhadem nákladů.

Závěr

V předchozím textu jste získali informace o funkcích programu a tvorbě parkovacích ploch. Při návrhu parkovišť Vám znalost práce s programem ParkCAD 3.0 ulehčí spoustu práce.

Důležité odkazy

http://web.vars.cz/cs/produkty-a-sluzby/inzenyrske-aplikace-pro-projekto... - český dodavatel programu,  možnost shlédnout výuková videa

http://www.transoftsolutions.com/ProductTmpl.aspx?product=PCAD – oficiální stránky programu

There are currently no posts in this category.