Modul - FAST9 - Silniční stavby

garant: Ing. Denisa Cihlářová

Okruhy:

  • Geodetické práce a zpracování dat pro silniční stavby
  • Počítačová podpora projektování silničních staveb
  • Programové vybavení pro silniční stavby
  • Projektování silničních staveb

Učební opora:

Kapitola IV. Projektování silničních staveb (ČÁST 4)

4.8        Příčné uspořádání silniční komunikace

Příčné uspořádání pozemní komunikace je dáno tzv. technickou kategorií (nezaměňuj s rozdělením pozemních komunikací na kategorie dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace podle zákona 13/1997 Sb.) .

4.8.1       Kategorie silnic a dálnic

Kategorií komunikace rozumíme označení pro soubor technických rozlišujících znaků společných pro určité silniční komunikace téhož příčného uspořádání, stanovené návrhové rychlosti a režimu provozu. Příčné uspořádání silniční komunikace představuje šířkové a výškové členění jejího příčného řezu.

Návrhová rychlost je rychlost, pro níž jsou stanovovány minimální hodnoty návrhových prvků silniční komunikace, a jsou jimi geometrické a konstrukční prvky pro projektování nebo charakteristiku komunikace.

Geometrické prvky pro projektování silniční komunikace rozdělujeme na:

Kapitola I. Geodetické práce a zpracování dat pro silniční stavby (ČÁST 2)

1.4.1         Geodetická část dokumentace skutečného provedení

Ve Vyhlášce č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, je v § 45 - Dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace stavby (pasport), uvedeno dle [6].

1.     Dokumentace skutečného provedení stavby, jejíž pořízení nařídil stavební úřad, obsahuje zejména:

a) údaje o účelu a místu stavby, jméno (název) a adresu (sídlo) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,

b) situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, zejména odstupů od hranic pozemku a od sousedních staveb a napojení na pozemní komunikace a síť technického vybavení,

c) stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s příslušnými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného, popřípadě uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr,

d) technický popis stavby a jejího vybavení.