Modul - FS2 - Letecká doprava

garant: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.

Okruhy:

  • Postupy údržby LD
  • Lidský činitel v LD
  • Bezpečnostní rizika v LD
  • Environmentální aspekty v LD
  • Informační systémy v LD

Učební opora:

KAPITOLA III. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY LETECKÉ DOPRAVY (ČAST 4)

Princip aditivity využijeme v maticovém vyjádření množství informace a informačního toku v případě charakterizace informačních vstupů a výstupů. Za předpokladu, že budeme pracovat se zprávami, které vycházejí ze stejné abecedy se stejným počtem znaků, tzn. Že

KAPITOLA III. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY LETECKÉ DOPRAVY (ČAST 3)

Zaměření CAEP:
-    Hlučnost:
•    technologie a standarty,
•    vyvážený přístup a poučení,
-    Emise:
•    technologie a standarty,
•    provozní měření,
•    efektivita paliv,

-    Vzájemná závislost,
-    Opatření založené na trhu.

Emisní norma ICAO:
-    Byly původně vytvořeny jako reakce na záležitosti spojené s kvalitou vzduchu v okolí letišť,
-    Ustanovuje limity na následující emise:
•    NOx,
•    CO,
•    HC,
•    Smog,

-    Používá reference přistávacího a startovacího (LTO) cyklu pod 915 m výšky (3000 ft),  
-    NOx normy byly poprvé přijaty v r. 1981,
-    První kontrola byla ohlášena v r. 1993, kdy ICAO zavedlo o 20% přísnější limity na nově schvalované motory,
-    Druhá kontrola byla ohlášena v r. 1998, po snížení limitů o dalších 16% pro motory schválené od 31/12/2003,
-    Třetí kontrola ohlášena r. 2008, snižuje limity o 12% pro motory schválené od r. 2008,

KAPITOLA II. BEZPEČNOST LETECKÉ DOPRAVY (ČÁST 4)

2.4    Preferovaný typ osobnosti v letectví
 
Obr. 2. 17. Typy osobností dle Eisenecka

Civilní letectví
V civilním letectví bývá preferován pilot, který je stabilní a extrovertní, ale je sporné, zda to opravdu představuje optimální typ osobnosti pro létání. S neustálým pokrokem v automatizaci pilotní práce, spojeným s delšími periodami velmi nízkého psychického vytížení, skoro až nudy (např. při letu v cestovní hladině), se optimální typ osobnosti posouvá více směrem k introverzi, nicméně vyslovený introvert nikdy nebude optimálním typem osobnosti.
 

KAPITOLA II. BEZPEČNOST LETECKÉ DOPRAVY (ČÁST 3)

Role CRM – kurzů
Na rozpoznanou potřebu zdokonalovat LP v optimálním využívání zdrojů na palubě zareagovalo ICAO v roce 1989 doporučením zavést periodické kurzy součinnosti vícečlenných LP, které byly nazvány CRM (Cockpit, později Crew Ressource Management). Cílem těchto kurzů je mimo jiné zajistit, aby piloti přijímali informace nejen od ostatních členů LP, nýbrž i z externích zdrojů, a také jim vštěpovat, že dodržování SOP bezpochyby zvyšuje bezpečnost letu (viz. obr. 2.12 ).
 
Obr. 2. 12. Schéma aplikace CRM při provozování letounu v rámci vícečlenné LP.