Kapitola III. Příprava a ekonomika dopravních staveb (ČÁST 4)

Jedná se o podrobné ocenění pro stanovení přesné ceny stavebního objektu pomocí položek stavebních prací, jednotlivých druhů stavebních prací apod. Cena položek je pak sestavena buď individuální kalkulací, nebo pomocí směrných orientačních cen. (Poznámka: Při její tvorbě je používán matematický model, který sleduje změny cen vstupů a promítá je návazně do všech položek. Cena je konstruována jako nákladová s kalkulací přiměřeného zisku a zohledňuje stav nabídky a poptávky na trhu stavebních prací a materiálů). Pro položkové rozpočty je nutná prováděcí dokumentace. Vytvářené databáze jsou nabízeny jednak v podobě účelových publikací (např. výše uvedený KCSP), které jsou, podle svého charakteru, v pravidelných intervalech aktualizovány, některé i dvakrát do roka, jednak jako datové soubory, které usnadňují pravidelnou pololetní aktualizaci. Kromě toho vydává ÚRS měsíční periodikum Cenové zprávy.

Pravidla pro užívání katalogů jsou shrnuta v úvodním sborníku Pravidla „S“. Katalogy jsou barevně odlišeny, červená barva představuje práce PSV, modrá barva práce HSV. Každý ceník obsahuje tyto části:

I.            Úvodní část katalogu – návaznost na technické a jiné normy

II.            Všeobecné podmínky – navazují na Pravidla „S“

III.            Přílohy

IV.            Katalogové listy

V.            Seznam souborů cen a je vnitřně rozdělen na část A (část pro zřízení konstrukcí), část B   (demontáže, demolice), část C (opravy a údržba konstrukcí).

Zatřídění položek do Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací je provedeno pomocí čísla položky, které je 9-ti místné. Dále následuje popis položky (tučná písmena), který je zkrácený, měrná jednotka, cena na 2 desetinná místa a hmotnost, se kterou se pracuje při výpočtu přesunu hmot. (Poznámka: přesun hmot je část vnitrostaveništní dopravy materiálů, polotovarů a výrobků, která není obsažena v cenové kalkulaci položek Katalogů směrných cen stavebních prací). Ke každému ceníku ÚRS je vydán Sborník potřeb a nákladů (SPON). Sborníky zahrnují informace o kalkulační náplni ceníkových položek z KCSP a dále obsahují rozborové listy jednotlivých položek. Představují normativní i oceňovací podklad určité cenové úrovně.

Další možností zjištění ceníkových položek jsou Sborníky cen stavebních prací firmy RTS, a. s. Sborníky obsahují položky stavebních prací pro stanovení cen stavebních prací při zřízení konstrukcí na objektech tříděných podle JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů). U položek stavebních prací jsou uvedeny ceny za jejich měrnou jednotku. Tato cena je vypočtena na základě individuální kalkulace a má pouze orientační charakter.

Sborník je určen pro orientaci při sestavování cenových nabídek, rozpočtů nebo propočtů a díky své struktuře umožňuje rychlou rekalkulaci ceny podle podmínek konkrétní stavby a zhotovitele. Pod každou položkou je uveden rozbor ceny podle kalkulačního vzorce, kde jsou uvedeny jednotlivé typy nákladů podílející se na tvorbě ceny a toto členění umožňuje operativní přepočet ceny při jiných konkrétních podmínkách než za jakých byla cena sestavena. Podklady pro ocenění jsou vydávány také formou programového vybavení. Příklad výstupu programu KROS (ÚRS Praha) pro objekt železniční svršek:

Tab. 3. 10      Příklad výstupu programu  (ÚRS Praha) pro objekt železniční svršek

Tab. 3. 11      Kalkulace

Tab. 3. 12      KROS – rozpad položky „kolejové lože..“ (materiál, profese, stroje, ceny, množství….)

 Souhrnný rozpočet

Celkové náklady vynaložené na stavbu (viz výše) je třeba utřídit, proto se sestavují do jednotlivých celků, dříve do jednotlivých částí souhrnného rozpočtu (hlava I – XI, nebo písmena A – K). Roztřídění těchto celků je pouze doporučené, jedná se o stanovení ceny z pohledu dodavatele a investora. Dle dosavadních zvyklostí těchto 11 hlav či písmen členíme:

I          Projektové a průzkumné práce

II         Provozní soubory

III       Stavební objekty

IV       Stroje a zařízení

V         Umělecká díla

VI       Vedlejší náklady

VII      Ostatní náklady

VIII    Rezerva

IX       Jiné investice

X         Náklady z investičních prostředků

XI       Náklady z neinvestičních. prostředků

Jednotlivé hlavy představují ucelené skupiny nákladů, související s pořízením stavby.

Metody agregovaných položek

Agregované položky jsou velmi oblíbeny a využívány. Vychází se z podmínek, kdy není k dispozici prováděcí dokumentace, ale jsou známy druhy materiálů a stavební konstrukce. Pro ocenění je pak využito agregovaných položek, kdy jsou v rámci jedné agregace sloučeny položky stavebních prací tak, že tvoří ucelenou konstrukci. Například položka ŽB základových pasů v rámci agregace obsahuje i potřebné bednění, výztuž a odbednění konstrukce. Systém slouží pro rychlé a poměrně přesné ocenění. Může sloužit ve znalecké praxi velmi dobře zejména pro zjištění opravných koeficientů na odlišné vybavení oceňovaného objektu oproti srovnávacímu při oceňování podle THU. Kompletní systém umožňuje veškeré úpravy.

Metodika firmy RTS, a.s. Brno

Sborník agregovaných položek firmy RTS, a.s. obsahuje položky stavebních prací pro stanovení cen běžně používaných konstrukcí a prací. Pro stavební konstrukce a práce, pro které sborník položky neobsahuje, se používají položky Sborníků stavebních prací. Stejně tak se používají běžné Sborníky stavebních prací pokud se konstrukce skutečná liší v technologii nebo použitým materiálem od konstrukce. Agregované položky jsou velmi oblíbeny a využívány.

Vychází z podmínek, kdy není k dispozici prováděcí dokumentace, ale jsou známy druhy materiálů a stavební konstrukce. Pro ocenění je pak využito agregovaných položek, kdy jsou v rámci jedné agregace sloučeny položky stavebních prací tak, že tvoří ucelenou konstrukci. Položky jsou kombinovány bez ohledu na to, zda jde o položky HSV nebo PSV,zatřídění celé agregace je určeno podle zatřídění výsledné konstrukce.

Ve sborníku agregovaných položek stavebních prací jsou uvedeny ceny za jejich měrnou jednotku. Tato cena je vypočtena na základě individuální kalkulace a má pouze orientační charakter. Pod každou položkou je uveden rozbor ceny podle kalkulačního vzorce, kde jsou uvedeny jednotlivé typy nákladů podílející se na tvorbě ceny a toto členění umožňuje operativní přepočet ceny při jiných konkrétních podmínkách než za jakých byla cena sestavena. V položkách jsou započteny např. i náklady na vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.); bezprostřední očištění jiných (sousedních) konstrukcí anebo jejich zakrytí před znečištěním; technologickou manipulaci s materiálem v pracovním prostoru; vnitrostaveništní přesun hmot z místa skládky do prostoru technologické manipulace; pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1,90 m a zatížení do 1,5 kPa; pořízení materiálu, tj. jeho dopravu na staveniště a případné skladování. Tento systém slouží pro rychlé a poměrně přesné ocenění. Může sloužit ve znalecké praxi velmi dobře zejména pro zjištění opravných koeficientů na odlišné vybavení oceňovaného objektu oproti srovnávacímu při oceňování podle THU.

Metodika firmy Callida, s.r.o.

Agregované položky Callida Express obsahují podrobný popis agregací včetně jednoduchého vyobrazení konstrukce a jsou dodávány včetně podrobného třídníku a pravidel pro použití. Agregované položky doplňují a částečně nahrazují existující soustavu ceníků stavebních prací a přinášejí progresivní způsob oceňování. Zároveň výrazně snižují složitost a pracnost při vypracování rozpočtů.

Více než 3 000 agregovaných položek je členěno do pěti katalogů:

  • Příprava staveniště a zemní práce: odstranění porostů, sejmutí zeminy, odstranění vozovek a chodníků, odkopávky, výkopy, jámy a rýhy, šachty, štoly, terénní úpravy, výsadba keřů, demolice budov.
  • Hrubá stavba objektů pozemního a průmyslového stavitelství: základy, zdivo vnější a vnitřní, překlady, příčky, stropy (Porotherm, Ytong, Hebel), klenby, sloupy, komíny (Schiedel), pilíře, trámy a pásy, schodiště, opravy omítek, mazaniny, podlahy, osazování zárubní a poklopů.
  • Hrubá stavba inženýrského a vodního stavitelství: obezdívky a ražení štol, chodníky, vozovky, kanalizace, vodovody, šachty, dopravní značení, obrubníky.
  • Speciální konstrukce a práce: piloty a mikropiloty, pomocné konstrukce, montáže a demontáže lešení.
  • Stavební instalace: izolace proti vodě, povlakové krytiny, tepelné izolace, konstrukce krovů, dřevěné obklady, podlahy, střešní krytiny (Bramac, Kontakt Moravia, KM Beta, Tondach), zastřešení, osazování oken a dveří, sádrokartonové konstrukce, zábradlí, oplocení, montáž vrat, obklady a dlažby. Ostatní oceňovací podklady a celostátně užívané ceníky stavebních prací HSV s PSV včetně souborů norem spotřeby, soubory materiálů SPCM, montážní ceníky a katalog objektů pro rozpočtové ukazatele.

Ocenění s použitím agregovaných položek podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací MD ČR

Pro mnohé, obzvláště pro mostní objekty, se v našich podmínkách jeví nejvhodnějším sestavení rozpočtu s použitím agregovaných položek podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR. Tento třídník slouží jako závazný podklad pro oceňování stavebních prací zadávaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

Oproti Katalogu směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, používaných v dopravním stavitelství v minulosti a v jiných stavebních oborech často i v současnosti, má systém agregovaných položek několik výhod jak pro investora, tak pro zhotovitele stavby:

  • agregované položky umožňují větší přizpůsobení skutečným nákladům zhotovitele na realizaci stavebního objektu,
  • umožňují větší přizpůsobení kalkulace stavebních prací místním podmínkám,
  • větší přehlednost obsahu jednotlivých agregovaných položek,
  • větší přehlednost rozpočtů,
  • jednodušší, rychlejší a přehlednější čerpání rozpočtů v elektronické formě.

Podle praktických zkušeností vychází kalkulace jednotlivých oddílů podle směrných cen ÚRS nadhodnoceně u zemních prací a podhodnoceně u konstrukcí.

Tab. 3. 13    Příklad – část rozpočtu mostu s použitím agregovaných položek podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR

 

 

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

 

 

 

 

Poř. č.

Položka

Text

MJ

Počet MJ

J. cena

celkem

1

02520

Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou

1,000

20 000,00

20 000,00

2

02730

Pomoc práce zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí

1,000

20 000,00

20 000,00

3

02810

Průzkumné práce geotechnické

1,000

50 000,00

50 000,00

4

02860

Průzkumné práce protikorozní a bludných proudů

1,000

20 000,00

20 000,00

5

02911

Ostatní požadavky - geodetická měření

1,000

20 000,00

20 000,00

6

02940

Ostatní požadavky - vypracování dokumentace

1,000

100 000,00

100 000,00

7

02960

Ostatní požadavky - odborny dozor

1,000

20 000,00

20 000,00

8

03770

Pomoc práce zajišťění nebo zřízení čerpání vody

m

30,000

400,00

12 000,00

 

 

HSV  -   0   -   Všeobecné konstrukce a práce

 

 

 

262 000,00

 

 

ZEMNÍ PRÁCE

 

 

 

 

Poř. č.

Položka

Text

MJ

Počet MJ

J. cena

celkem

9

11527

Převedení vody potrubím DN do 1000mm nebo žlaby r.o. do 3,6m

m

30,000

3 870,00

116 100,00

10

131217

Hloubení jam zapaž i nepaž tř 3 s odvozem do 16km

m3

200,000

280,00

56 000,00

11

17481

Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů

m3

45,000

250,00

11 250,00

12

17551

Obsyp potrubí a objektů ze zemin nepropustných

m3

12,000

340,00

4 080,00

13

17581

Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů

m3

62,000

210,00

13 020,00

14

18110

Úprava pláně se zhut. v hor. tř. 1-4

m2

160,000

10,00

1 600,00

15

18220

Rozprostření ornice ve svahu

m3

16,000

225,00

3 600,00

16

18241

Založení trávníku ručním výsevem

m2

105,000

12,00

1 260,00

 

 

HSV   -   1   -   Zemní práce

 

 

 

206 910,00

 

 

ZÁKLADY

 

 

 

 

Poř. č.

Položka

Text

MJ

Počet MJ

J. cena

celkem

17

21264

Trativody komplet z trub z plast hmot dn do 200mm

m

28,000

450,00

12 600,00

18

21457

Sanační vrstvy z kameniva těženého

m3

18,000

690,00

12 420,00

19

272324

Základy ze železobetonu do C25/30

m3

130,000

3 200,00

416 000,00

20

272365

Výztuž základů z oceli 10505

t

16,000

21 000,00

336 000,00

 

 

HSV   -   2   -   Základy

 

 

 

777 020,00

 

 

SVISLÉ KONSTRUKCE

 

 

 

 

Poř. č.

Položka

Text

MJ

Počet MJ

J. cena

celkem

21

317324

Římsy ze železobetonu do C25/30 (B30)

m3

16,000

5 000,00

80 000,00

22

317365

Výztuž říms z oceli 10505

t

2,500

24 000,00

60 000,00

23

334325

Mostní pilíře a stativa ze železobet do C25/30 (B30) - rám.stojky,křídla

m3

135,000

4 850,00

654 750,00

24

333365

Výztuž mostních pilířů a stativ z oceli 10505

t

20,000

22 000,00

440 000,00

 

 

HSV   -   3   -   Svislé konstrukce

 

 

 

1 234 750,00

Literatura

[1]              Hudeček, L.: Nový pohled na střediskové hospodaření v podniku Plasty a formy,a.s. se sídlem v Chuchelné”- sborník a presentace - Mezinárodní vědecká konference Ostrava`97 u příležitosti 20-ti let od založení EF- VŠB-TU Ostrava (ISBN 80-7078-456-3),

[2]              Lazar, J.: Nákladové účetnictví, VŠB - TU, EkF, Ostrava 1997

[3]              Lazar, J.: Vnitropodnikové účetnictví ve schématech, VŠB - TU, EkF, Ostrava 1997

[4]              Hloušek, P. a kol.: Příprava a realizace staveb (VŠ učební texty) VUT Brno 1997 –ISBN 80-214-0638-0

[5]              Mahdalová, I.: Dopravní a hydrotechnické stavby (VŠ učební texty) VŠB-TU Ostrava 2006

[6]              Ožanová, E.:Dopravní a liniové stavby (VŠ učební texty) VŠB-TU Ostrava 2009

[7]              Ožanová, E.:Železniční stavby (VŠ učební texty) VŠB-TU Ostrava 2010

[8]        Masopust, J: Speciální zakládání staveb. VUT Brno, 2004

[9]              Hulla, J., Šimek, J.,Turček, P.:Mechanika zemín a zakladanie stavieb. Alfa, Bratislava 1991

[10]          Malgot, J., Klepsatel, F., Trávníček, I.: Mechanika hornín a inžinierska geológia. Bratislava  

[11]          Bradáč, J.: Základové konstrukce. VUT Brno 1995

[12]          Babkov, V. F. a kol: Nauka o zeminách a mechanika zemin. SNTL Praha 1953

There are currently no posts in this category.