KAPITOLA III. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY LETECKÉ DOPRAVY (ČAST 4)

Princip aditivity využijeme v maticovém vyjádření množství informace a informačního toku v případě charakterizace informačních vstupů a výstupů. Za předpokladu, že budeme pracovat se zprávami, které vycházejí ze stejné abecedy se stejným počtem znaků, tzn. Že

Jestliže zderivujeme předcházející rovnici podle n, dostaneme

Tuto derivaci můžeme přepsat do tvaru

Dělením rovnic dostaneme diferenciální rovnici

Řešením této diferenciální rovnice, resp. úpravou této rovnice dostaneme vztah pro funkci f(N) ve tvaru

Jestliže se vrátíme k rovnici (3.3), vidíme, že míru informace můžeme vyjádřit

Míru informace (3.10) nazýváme Hartleyova míra informace (1928 - R. Hartley).
Zatímco míra informace představovaná též počtem znaků reprezentuje sama o sobě míru uspořádaností systému, entropie vyjadřuje míru neuspořádanosti systému. Pomocí entropie charakterizujeme informační obsah ve zprávách, ve kterých symboly nejsou rovnoměrně rozloženy, ale vyskytuji se s pravděpodobností p. Střední hodnotu entropie připadající na jeden symbol je možné vyjádřit pomocí vztahu

(Tento vztah odvodil C. E. Shanon roku 1948). V případě binárního systému symbolů (0, 1) můžeme konstantu K, která figuruje v rovnicích (3.10), (3.11), vyjádřit pomocí vztahu (3.12), přičemž předpokládáme, že pravděpodobnost výskytu obou symbolů 0, 1 je stejná (pi = 1). Potom I = K  ln 2 = 1. Z tohoto vyplývá

Aliance dat, informací a znalostí

Předpokládejme, že Oj je množina stanových veličin na objektu, Pj je množina stavů (pozorovatelů), je množina syntaktických řetězců (tok dat), Ii je množina informačních obrazů stavových veličin. Freggeho funkcionální koncept vzniku informačního obrazu můžeme vyjádřit graficky.

Rozdíl stavových reprezentací

nazveme "událostí".

Posloupnost událostí

reprezentuje "proces" rozpoznaný na objektu.

Posloupnost informačních obrazů událostí Ui {dlix} = {dli1, dIi2 ... dlIk} charakterizuje informační obraz procesu.

Dále připusťme, že pro soustavu objektů O { O1, O2 ... O4} existuje přiřazení obrazů I {I1, I2, ... I4}, pak systém tohoto přiřazení budeme nazývat "skladebným informačním systémem".

Systémy posloupností informačních obrazů událostí UI {dlix} tvoří „procesní informační systémy".

U složitých systémů jde vždy o charakterizaci více objektů a více procesů ve vzájemném vztahu, přičemž vzájemné sdílení uspořádáni v systému a sdílení částí procesů vytváření aliance mezi objekty, aliance mezi procesy.

Skladebné soustavy charakterizuje vztah

 

There are currently no posts in this category.