Kapitola IV. Mechanizace a provádění železničních staveb (ČÁST 2)

UNIMAT 08-475/4S

Určena pro propracování výhybek při zvedu tří kolejnicových pásů a současném podbití 4 kolejnicových pásů. Disponuje čtyřmi 4 podbíjecími agregáty s celkem 16 stranově vyklopitelnými pěchy. Pro podbíjení čtvrtého kolejnicového pásu jsou vnější podbíjecí agregáty bočně výsuvné pomocí teleskopického výložníku.

 Plassr- řada 09

Tato řada představuje kontinuálně pracující automatické strojní podbíječky.

Plasser 09-32 CSM (09-16 CSM)

09-32- provedení DUOMATIC, 09-16- provedení pro jeden pražec. Je vybavena směrovacím a zvedacím zařízením se dvěma zvedacími rolnami pro každý kolejnicový pás. Kabina vpředu je vybavena řídícím stanovištěm a pracovištěm obsluhy nivelačního a směrovacího zařízení. Kabina vzadu slouží obsluze podbíjecích agregátů a je zde rovněž druhé řídící stanoviště.

Plasser 09- 3X

První typ kontinuálně pracující ASP, podbíjející tři pražce během jednoho podbíjecího cyklu. V případě potřeby lze nastavit rovněž podbíjení pouze jednoho pražce. Zvedací a směrovací zařízení se dvěma rolnami pro každý kolejnicový pás. V přední kabině se nachází řídící stanoviště a ovládání automatického naváděcího počítače (ALC).

 4. 8   Mechanismy pro úpravu kolejového lože

Přemísťování kameniva v prostoru kolejového lože představuje poměrně velký objem prací, ke kterému jsou určeny kolejové pluhy (KP). Předepsaný příčný profil kolejového lože je důležitý především pro zajištění stability bezstykové koleje a kromě toho musíme přihlížet rovněž k finančním nákladům na zaštěrkování koleje- zbytečné rozšiřování kolejového lože je finančně nákladné.   

Základní výbavou těchto mechanismů jsou:

  • boční radlice,
  • čelní radlice (zpravidla dělená) nebo střední planýrovací pluh,
  • zametací zařízení.

 

PUŠL- 71

Typický představitel kolejových pluhů v provozních podmínkách ČD, výrobek MTH Praha. Je určen pro úpravu příčného profilu kolejového lože.

KP- 900

Výrobek MTH Vrútky určený pro úpravu kolejového lože a s tím související přemísťování štěrku, používaný při souvislých opravách železničního svršku. Stroj je vybaven tažným a nárazníkovým zařízením normalizovaného konstrukčního uspořádání na obou dvou čelech.

USP 3000 C

Výrobek Plasser & Theurer. Jedná se o pluh pro úpravu kolejového lože, jeho odebírání a doplňování. Je vybaven dvěma čelními pluhy, dvěma bočními pluhy, zametacím zařízením a zásobníkem na 6 m3 štěrku (jedná se o první KP, který byl tímto zařízením vybaven -1966).

Plasser SSP 110

Stroj disponuje středním planýrovacím pluhem a bočními pluhy pro zřízení odpovídajícího příčného profilu kolejového lože. Zametací zařízení je určeno do koleje i výhybek.

Plasser PBR 400

Stroj je vybaven čelním pluhem pro planýrování koruny štěrkového kolejového lože, hydraulicky nastavitelnými bočními pluhy pro práci v obou směrech a zametacím zařízením. Kabina je konstruována jako pracovní a současně řídící. Pohon stroje na obě dvě osy.

 4. 9   Mechanismy pro hutnění a dynamickou stabilizaci kolejového lože

 

4.9.1 Zhutňovače

Hutnění kolejového lože se provádí po podbití a řádném zaštěrkování koleje za účelem zvýšení výškové a směrové stability koleje a příčného a podélného odporu kolejového lože. Zhutněním mezipražcových prostorů se vyrovná homogenita kameniva pod pražcem a mezi pražci a tím se prodlouží doba rozpadu geometrické polohy koleje po opravných pracích.

U ČD byl v minulosti používán ZŠ 72. Pracovní agregát tohoto stroje byl podobně jako např. u kolejového pluhu PUŠL namontován na podvozek motorového vozíku MUV.         

ZŠ 800

Výrobek MTH Praha. Jedná se o jednoúčelový kontinuálně pracující traťový stroj určený k hutnění kameniva kolejového lože mezi pražci a za jejich hlavami. Jeho pracovní ústrojí je samostatným funkčním celkem, který se při práci pohybuje cyklicky od pražce k pražci pod vyklenutým rámem stroje. Rám stroje se pohybuje plynule- kontinuálně.

Plasser VDM 1000

Dvouosý stroj se zhutňovacími agregáty pro současné zhutnění dvou mezipražcových prostorů při jednom záběru. Stroj je vybaven zhutňovacími deskami za hlavami pražců.

4.9.2 Dynamické stabilizátory

Dynamická stabilizace představuje novou metodu homogenizace kameniva kolejového lože při opravných výkonech na železničním svršku. Princip dynamické stabilizace spočívá v působení vodorovných vibrací a svislého statického tlaku na kolejový rošt.

VKL 402

Výrobek MTH Praha určený k vibrační stabilizaci kolejového lože v celém průřezu kontinuálním způsobem. Pracovní agregát, vibrační modul, je uložen ve vyklenutém rámu stroje.

Plasser DGS 62

DGS disponuje dvěma stabilizačními agregáty uloženými mezi otočnými podvozky. Každý agregát je opatřen čtyřmi vodícími rolnami a dvěma rolnami přítlačnými. Stroj je vybaven proporcionálním měřícím zařízením pro automatické stanovení řízeného poklesu koleje.

Použitá literatura

[1]        ČSN 73 6360: Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha

[2]        SŽDC(ČD) S3: Železniční svršek

[3]        SŽDC (ČD) S3/1: Předpis pro práce na železničním svršku

[4]        SŽDC (ČD) S4: Železniční spodek

[5]        Technické materiály a firemní podklady z archivu autora

Doporučené zdroje informací

[1]        Hřebíček, Z.: Optimální způsoby úpravy geometrické polohy koleje. Nová železniční technika, 4, 1996, č.4, s. 110- 113.

[2]        Hřebíček, Z.: Výzkum účinnosti strojů pro hutnění a dynamickou stabilizaci kolejového lože. In.: 7. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi. Sborník. Žilina. 1997, s.97- 102.

[3]       Zvěřina, P. aj.: Železniční stavby, železniční spodek a svršek. VUT FAST Brno, 2004.

 

Terminologický slovník

AHM                                                             plnoprofilová strojní sanační  souprava

ASP                                                               automatická strojní podbíječka

Beaver                                                           střední automatická strojní podbíječka Plasser

BH                                                                 kolejnicová bruska

DELČ                                                            plnoprofilová strojní čistička kolejového lože

DGKu                                                            motorová drezína

DGS                                                              dynamický stabilizátor kolejového lože

DKP                                                              dlouhý kolejnicový pás

Dumpcar                                                        železniční vůz na přepravu sypkých substrátů

Duomatic                                                       podbíjecí agregát Plasser pro dva pražce

DZ                                                                 strojní zatáčečka upevňovadel

ES                                                                  seřezávač návarků

ESN                                                               seřezávač návarků

EZ                                                                  elektrická zatáčečka

Geismar                                                         výrobce traťové mechanizace (Francie)

GPK                                                              geometrická poloha koleje

Hulánek                                                         nástrčkový klíč

Chopperdozátor                                             samovýsypný železniční vůz

KP                                                                 kolejový pluh

KPV                                                              kombinovaná pila s vrtačkou kolejnic

KSEM                                                           plnoprofilová strojní sanační souprava

MFS                                                               souprava na odvoz výzisku

MP                                                                 kolejnicová bruska

MTH                                                              Mechanizace traťového hospodářství

MUV                                                             motorový vozík

MV                                                                motorový vozík

MZJ                                                               motorová zatáčečka (spalovací motor)

NZ                                                                 napínací zařízení

PA                                                                 podbíjecí agregát

PBR                                                               kolejový pluh

PES                                                                souprava na odvoz výzisku

Plasser & Theurer                                          výrobce traťové mechanizace (Rakousko)

PM                                                                 plnoprofilová strojní sanační souprava

PTO                                                               souprava na odvoz výzisku

PUŠL                                                             kolejový pluh

PV                                                                 přívěsný vozík

PVK                                                              přívěsný vozík výklopný

RM                                                                plnoprofilová strojní čistička kolejového lože

Robel                                                             výrobce traťové mechanizace (SRN)

RSK                                                               rozbrušovačka kolejnic

SČ                                                                  plnoprofilová strojní čistička kolejového lože

SČH                                                               strojní čistička za hlavami pražců

SMV                                                              souprava na odvoz výzisku

SPENO INTERNATIONAL SA                 výrobce traťové mechanizace (Švýcarsko)

Split Head                                                     systém podbíjení Plasser

SR                                                                  kolejnicová pila

SSP                                                                kolejový pluh

ST SŽDC                                                       Správa tratí Správy železniční dopravní cesty

SVP                                                               strojní vytahovák pražců

SW                                                                 strojní zatáčečka upevňovadel

SWM                                                             strojní vytahovák pražců

TOS                                                               motorová zatáčečka upevňovadel

UNIMA                                                         lehká strojní podbíječka Plasser

UNIMAT                                                      univerzální automatická podbíječka Plasser

USP                                                               kolejový pluh

VDM                                                             zhutňovač kolejového lože

VKL                                                              vibrační stabilizátor kolejového lože

ZŠ                                                                  zhutňovač kolejového lože

There are currently no posts in this category.