Kapitola IV. Mechanizace a provádění železničních staveb (ČÁST 1)

 4. 1   Úvod

Výstavbou tranzitních koridorových tratí se v současné době správci železniční dopravní cesty v ČR ocitají v kvalitativně nové provozně technické situaci, vyžadující změnu dosavadního náhledu na opravy a údržbu konstrukce železničního svršku a spodku v souvislosti se sledováním degradačních procesů jednotlivých komponentů jízdní dráhy za účelem zajištění optimálního technického stavu dopravní cesty s využitím údajů o jejím aktuálním technickém stavu, získaných na základě diagnostického systému ČD. 

Modernizace železničních tratí vyžaduje úpravu nejenom železničního svršku, ale především konstrukčních vrstev železničního spodku, neboť stávající tratě byly budovány na podstatně nižší provozní zatížení a rychlosti. Při modernizaci jsou proto využívány nejenom nové mechanismy a technologie prací na železničním svršku a spodku, ale i nové konstrukční materiály.

Cílem tohoto učebního textu je seznámit frekventanty vzdělávacího programu se současnými technologickými postupy pro opravné výkony na železničním svršku a spodku a používanou mechanizací našich i zahraničních výrobců.

Vzhledem k silně omezenému publikačnímu prostoru, který měl autor k dispozici, není v textu pojednáno o mechanismech pro rekonstrukci koleje a následné zřizování bezstykové koleje a původní odborný text je značným způsobem redukován.

 4. 2   Základní členění opravných výkonů dle předpisu SŽDC(ČD) S 3/1 „Předpis pro práce na železničním svršku“

Opravné výkony na železničním svršku rozdělujeme do následujících kategorií:

 • údržba železničního svršku,
 • úprava směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek,
 • čištění kolejového lože,
 • výměna kolejového lože,


 • výměna kolejnic,
 • výměna pražců,
 • zřizování bezstykové koleje,
 • rekonstrukce železničního svršku.

 4. 3    Ruční nářadí a malá mechanizace

 

4.3.1 Ruční nářadí    

Patří sem jednoduché pracovní pomůcky používané především při drobné údržbě železničního svršku, zejména při práci s upevňovadly.

Nástrčkový klíč tv. T

Nejrozšířenější nářadí pro práci s upevňovadly (svěrkovými šrouby a podkladnicovými šrouby).

Nástrčkový klíč „Hulánek“

V minulosti vyráběn MTH Kladno. Klíč byl vybaven řehtačkou, která umožňovala práci s upevňovadly bez zbytečného přehmatávání.

Klíče řehtačkové pro práci se spojkovými šrouby

V zahraničí je vyráběna celá škála těchto zařízení (Robel, Geismar). U nás vyrábí uvedený klíč v současné době MTH Praha.

Matkový klíč pro pochůzkáře

Jedná se o čelisťový oboustranný klíč pro dotahování spojkových šroubů. V minulosti vyráběn v závodě MTH Vrútky. V praxi bývá často upravován. Úpravy mají za cíl buďto snížení původní hmotnosti (2,80 kg) nebo zvýšení pracovní účinnosti klíče prodloužením jeho ramene.

4.3.2 Malá mechanizace

Do skupiny malé mechanizace zahrnujeme složitější pomůcky bez vlastního pohonu a různá přídavná manipulační zařízení, která nesplňují charakter ručního nářadí.

Práce s upevňovadly

Patří sem tzv. motorové zatáčečky upevňovadel, které jsou velmi rozšířenými a používanými mechanizačními prostředky zejména při údržbě železničního svršku, ale i při jiných opravných výkonech.

V minulosti se jednalo především o motorové zatáčečky TOS; modernější výrobky jsou nyní produkovány firmami Robel a Geismar, např. Geismar TS, TB, TPAS, Robel 30.71

Dále existuje kategorie motorových ručních zatáčeček, které se používají pro lokální povolování či dotahování upevňovadel, např. Robel 30.09.

Dělení a vrtání kolejnic

Patří sem zařízení pro řezání nebo rozbrušování kolejnic, které se převážně používají při údržbě železničního svršku (odstraňování lomů kolejnic apod.)

Kombinovaná pila s vrtačkou (KPV-2A)

Výrobek MTH Vrútky určený pro řezání kolejnic a vrtání otvorů ve stojinách kolejnic. Pohon spalovacím motorem nebo elektromotorem s možností odděleného použití pily nebo vrtačky.

Rozbrušovačka  RSK-S

Výrobek MTH Vrútky je určen pro dělení kolejnic všech tvarů. Pohon spalovacím motorem, průměr dělícího kotouče 300 mm, hmotnost 19 kg.

Ze zahraničních výrobků se jedná o produkty firem Geismar a Robel.

Kolejnicovápila Geismar SR

Výkonné a lehké zařízení se snadnou manipulací při nasazování v koleji i ve výhybkách.

Kolejnicová pila Robel 12.70

Vyznačuje se jednoduchou obsluhou. Je vybavena alternativně čtyřtaktním benzinovým motorem nebo elektromotorem, hmotnost činí 66 kg, doba řezu kolejnice 4 min.

Opracovánísvarů

Závěrečné opracování svarů při zřizování bezstykové koleje nebo při opravných výkonech na bezstykové koleji spočívá v seřezávání návarků a broušení.

Seřezávače návarků

Seřezávače návarků rozdělujeme na zařízení:

 • pouze pro opracování hlavy kolejnice,
 • celoprofilové.

Jedná se o zahraniční výrobky (Robel, Geismar).

Geismar ESN

Přístroj určený k opracování návarku na hlavě kolejnice. Vyznačuje se lehkou konstrukcí, která umožňuje snadnou manipulaci na místě opravných prací.

GeismarES

Obdobný přístroj určený k seřezávání celého profilu kolejnice.,

Robel 14.10

Přístroj určený pro seřezávání návarků na hlavách všech tvarů kolejnic, má alternativní ruční nebo motorový pohon.

Kolejnicové brusky

Pro jemné opracování hlavy kolejnice se používají brusky pro opracováni temene kolejnice a dále tzv. kopírovací brusky, které při práci kopírují celý povrch hlavy kolejnice.

Robel 13.44

Bruska je vybavena zakřiveným rámem pro volný výhled na opracovávanou plochu. Průměr brusného kotouče činí 125 resp. 150 mm, možnost oboustranného bočního náklonu      o 800.

Úpravu směrové a výškové polohy koleje

K tomuto účelu slouží jednak zvedáky kolejnic a dále ruční podbíječky.

Zvedáky kolejnic

Existují v mechanické i hydraulické verzi.

HRZ 70 (výrobek MTH Vrútky)

Univerzální hydraulický přístroj pro drobné opravy železničních tratí. Lehce přenosné, nenáročné zařízení s univerzálním využitím při opravách železničních tratí. 

Mechanický zvedák Robel 47.14

Zvedání přístroje se provádí pomocí nástrčkového klíče tvaru T; je vybaven zařízením pro rychlé spouštění. Vlastní hmotnost zvedáku činí 15,5 kg maximální nosnost 7,5 t.

Hydraulický zvedák Robel 47.17

Sestává ze základové desky válce s pístem, olejového zásobníku a pumpy. Vyznačuje se robustní a velmi kompaktní konstrukcí. Maximální nosnost činí 6,5 t, vlastní hmotnost 17 kg.

Ruční podbíječky

Slouží k lokálním směrovým a výškovým úpravám geometrické polohy koleje. Jejich základní rozdělení je na vibrační a úderové.

EP 2

Jedná se o elektrickou úderovou podbíječku, která se používá ke zhutňování resp. rozrušování kolejového lože pod pražcem nebo rovněž jako elektrické kladivo pro stavební a zemní práce. Výrobce MTH Praha.

           

Elektrická podbíječka Robel 62.04

Elektrická ruční úderová podbíječka pro podbíjení všech typů pražců. Úderový list vytvořen z vysoce odolné manganové oceli. Vlastní hmotnost 34,8 kg.

Přeprava kolejnic

Pro přepravu kolejnic v oblasti malé mechanizaci se používají zařízení, která sestávají z pojízdných podvozků a jeřábků pro manipulaci s kolejnicemi.

ZPK 56 (Mamatěj)

Velmi známé a populární zařízení, používané u Českých drah. Výrobce MTH Vrútky. Zařízení představuje jednoduchou a potřebnou pomůcku pro přepravu a pokládání kolejnicových pásů.

Simulace upínací teploty bezstykové koleje

BK je nutno mnohdy zřizovat i za takových klimatických podmínek, kdy nelze dosáhnout v přírodních podmínkách dovolené upínací teploty. V takovém případě lze upínací teplotu nasimulovat napínáním kolejnic nebo jejich ohřevem.

Zařízení pro napínání kolejnic

Mechanické napínáky sestávají z hydraulického agregátu, hydraulického válce, spojovacích táhel a čepů, samosvorných upínacích čelistí a hydraulických hadic.

Robel 24.70

Zařízení se vyznačuje snadnou montáží bez nářadí. Nejhmotnější stavební díl váží pouze 33 kg, pohon hydraulickým motorovým agregátem nebo ruční pumpou.

Robel 66.01

Zařízení je vybaveno čtyřmi hořáky ve dvou oddělených ohřívacích tunelech, určených pro jeden kolejnicový pás.

 4. 4   Motorové vozíky a drezíny pro přepravu osob a materiálu, železniční   vozy pro transport materiálu

 

4.4.1  Motorové vozíky a drezíny

Používají se při údržbě a opravných výkonech na železničním svršku pro přepravu osob, nářadí a pracovního materiálu na místo opravného výkonu, pro manipulaci s materiálem a k přepravě přívěsných vozíků nebo vozů normální konstrukce.

MUV 69

Výrobce MTH Praha. Slouží k přepravě osob, materiálu, drobné mechanizace, nemá narážecí a tahadlové ústrojí normální konstrukce, je vybaven závěsy pro upevnění tuhé spojky. V průběhu výroby prošel tento typ MV řadou úprav a modernizací.

MUV 90

Modernizovaná verze původního vozíku. Obě nápravy jsou hnací; je vybaven závěsy pro upevnění tuhé spojky. V kabině je jedno řídící stanoviště pro oba směry jízdy (hlavní a pomocný řídící pult).

4.4.2 Přívěsné vozíky

Přívěsný vozík PV

Výrobek MTH Vrútky. Typ PV je drobné kolejové vozidlo pro přepravu sypkého i kusového materiálu v době výluk při stavbě, opravách a údržbě železničních tratí.

Přívěsný vozík PVK

Přívěsný vozík se sklopnou korbou je konstruován jako přívěs k motorovému vozíku MUV. Na základním rámu vozíku je uložen rám ocelové korby, která je oboustranně sklopná.

 

4.4.3        Železniční vozy pro transport materiálu

Chopperdozátor

Jedná se o samovýsypné železniční vozy ruské výroby, určené pro přepravu, sypání a urovnávání kameniva kolejového lože.

Dumpcar (UA, Nass)

Výrobce Vagónka Studénka. Čtyřnápravový vůz určený pro přepravu a sypání sypkých substrátů pro stavební činnost (štěrk, štěrkodrť, vyzískaný materiál). Konstrukce vozu umožňuje oboustranné sypání materiálu pomocí pneumatických válců s úhlem naklopení korby až 45°.

 4. 5    Mechanizace pro obnovu kolejového lože

Obnova kolejového lože (čištění) je důležitým souvislým opravným výkonem na železničním svršku.

Mechanismy používané pro obnovu kolejového lože rozdělujeme na čističky:

 • plnoprofilové,
 • záhlavové.

 

4.5.1 Plnoprofilové strojní čističky

SČ 600

Výrobek MTH Praha. Dvoudílná strojní čistička tvořená čtyřnápravovým pojízdným agregátem PA 300 a čtyřnápravovou strojní čističkou SČ 600. PA 300 slouží jako zdroj energie a prostředek pro přepravní i pracovní manipulaci se soupravou. Lze jej použít i jako samostatné trakční vozidlo.

Zahraniční čističky této kategorie jsou prezentovány především výrobky rakouské firmy Plasser & Theurer- řada RM.

RM 800

Vysokorychlostní plnoprofilová čistička určená pro koleje se dvěma rotačními třídiči a výsuvným odhazovacím dopravníkem výzisk v přední části stroje.

4.5.2 Plnoprofilové strojní čističky sanační

Souprava SČ 600S

Možnost totálního vytěžení kameniva kolejového lože je využita u stroje na zvyšování únosnosti pražcového podloží SČ 600 S.


Souprava AHM 800R

Jedná se o výrobek rakouské firmy Plasser & Theurer. Souprava pracuje v technologické lince sestávající z vlastního stroje AHM 800R, soupravy vozů MFS pro odvoz vytěženého materiálu umístěné před strojem AHM 800R a soupravy kontejnerových vozů pro přísun doplňkového materiálu pro konstrukční vrstvy, umístěné za strojem AHM 800R.

Stroj AHM 800R slouží k odstranění kolejového lože a požadované části zeminy zemní pláně, vytvoření konstrukční vrstvy z vyzískaného a předrceného materiálu starého kolejového lože, včetně smíchání s doplňkovým materiálem. Na upravenou zemní pláň může stroj pokládat geosyntetikum. Získaná směs pro konstrukční vrstvu může být dovlhčována na optimální vlhkost vodou z cisterny. Zřizovaná konstrukční vrstva je zhutňována vibračními deskami.

Stroj AHM 800R je vybavendvěma těžícími řetězy, z nichž první odebírá vrstvu kolejového lože v tloušťce cca 20 cm a druhý těží zbývající část kolejového lože se zeminou. Materiál od prvního řetězu je transportován do drtiče, který drtí kamenivo kolejového lože na frakci 0-32 mm a v mísícím centru je předrcený materiál kolejového lože mísen s doplňkovým materiálem pro dosažení požadované křivky zrnitosti.

PM 200-R

Jedná se o nejnovější sanační soupravu firmy Plasser s integrovanou recyklací štěrku.  Představuje první stroj, který je schopen propírat vazký výzisk, který předtím projde vibračními třídiči.

4.5.3 Čističky za hlavami pražců

Používají se k pročištění klínů, které zůstávají po čištění plnoprofilovými strojními čističkami a k úpravě postranních stezek a banketů.

SČH 150

Výrobce MTH Vrútky. Z původní řady SČH 150 po inovaci vznikly nové řady této mechanizace.

Strojníčistička SČH 150 je vybavena vlastním pohonem pojezdu, materiál za hlavami pražců těží korečkovými elevátory jedno nebo oboustranně a vytěžený materiál dopravuje přes skluzy a dopravníky na síto vibračního třídiče.      

4.5.3 Vozy na transport výzisku

Z ekologických a technologických důvodů je nutno materiál vyzískaný při čištění ukládat na transportní vozy a odvážet na deponii.

 

PTO 200C

Souprava na odvoz výzisku. Skládá se zpravidla ze šesti vozů typu Dumpcar (Ua) a vozu řídícího.

PES

Souprava ruské výroby určená původně pro odklízení sněhu. Je tvořena vloženými nakládacími vozy a koncovým vykládacím vozem.
 

SMV 1

Výrobek MTH Praha. Souprava slouží k zabezpečení činnosti strojních čističek štěrku a strojů na zvyšování únosnosti pražcového podloží, je určena k přepravě sypkých materiálů.

Ze zahraničních výrobků se jedná především o soupravy typu MFS- výrobce Plasser & Theurer.

MFS 100

Souprava je složena z osminápravových mechanizovaných zásobníkových vozů. Je opatřen vlastním spalovacím motorem, který slouží k pohonu pracovních částí. Objem ložného prostoru 68 m3, vlastní hmotnost 57 t, délka 22,9 m, max. přepravní rychlost 100 km h-1.


 4. 1   Mechanismy pro práci s upevňovadly a pro výměnu pražců

4.6.1 Práce s upevňovadly

Kromě ručního nářadí a motorových zatáčeček se pro práci s upevňovadly používají i strojní zatáčečky.

DZ 500

Výrobek FEW Blankenburg. Dvanáctivřetenová zatáčečka je koncipována jako dvounápravové hnací vozidlo s pracovní kabinou pro obsluhu se dvěma bočními pracovními stanovišti, odkud je možno sledovat činnost zatáčecích vřeten.

SW 1000

Výrobce Plasser a Theurer. Osmivřetenová zatáčečka pro práci se svěrkovými šrouby. Pracuje kontinuálním způsobem, neboť pracovní agregát je uložen na podélně posuvném rámu.

6.2 Výměna pražců

Strojní vytahovák SVP (výroba MTH Vranov nad Topľou) je stroj zkonstruovaný pro potřeby lokální i rozsáhlejší výměny pražců.

SVP 74.1

Poslední model vytahováku SVP. Používá se k výměně vadných dřevěných i betonových pražců za nové. Při aplikaci přídavných zařízení s ním lze vykonávat i jiné drobné opravné práce na železničním svršku i spodku.

SWM 12

Výrobek Plasser a Theurer – stroj k vytahování starých a vkládání nových pražců. Je vybaven zvedacími čelistmi s rolnami k přizvednutí kolejnicového pásu.

 4. 7   Mechanismy pro obnovu geometrické polohy koleje

Jedná se o automatické strojní podbíječky (ASP), které vznikly z původních strojních podbíječek přidáním nivelačních a směrovacích zařízení. V našich provozních podmínkách se jedná většinou o výrobky firmy MTH a Plasser a Theurer.

4.7.1 Lehké strojní podbíječky

Slouží k odstraňování vznikajících závad geometrické polohy koleje. Jedná se o lehké, ekonomicky výhodné stroje, které však musí vykazovat stejnou kvalitu práce jako standardní těžké podbíječky, které jsou k tomuto účelu používány.

Unima 3

Výrobek firmy Plasser & Theurer, disponuje jedním podbíjecím agregátem s bočně vyklopitelnými pěchy. Podbíjecí agregát je bočně posuvný po celé délce stroje.


4.7.2 Střední automatické strojní podbíječky

ASP 401

Výrobek MTH Praha (Plzeň), podbíječka střední kategorie, vyráběná v kooperaci s Plasserem (licenční Beaver 800) v letech 1983 až 1990.

Beaver 90 ZW

Podbíječka střední kategorie, kterou lze pomocí čtyř hydraulických válců nakolejovat v prostoru železničního přejezdu. Pro otočení o 900 je vybavena hydraulickou otočnou stoličkou.

 

4.7.3 Těžké strojní podbíječky

Plasser- řada 08

Řada 08 představuje rozsáhlou řadu podbíječek různých velikostí a hmotností, které se rozlišují rozvorem, typem podbíjecích agregátů a výbavou kabiny obsluhy. Do této kategorie patří i celá řada podbíječek určených pro práci ve výhybkách.

Řada 08- traťové podbíječky

Plasser DUOMATIC 08- 32 (08-16)

Traťová podbíječka. Vyrábí se v provedení pro jeden pražec (08-16) nebo jako DUOMATIC určený k současnému podbíjení dvou pražců. Zvedací a směrovací zařízení je tvořeno rolnami (pro každý kolejnicový pás 2).

Plasser 08-32 SP (08-16 SP)

Traťová podbíječka, provedení pro jeden nebo dva pražce.

Plasser 08-16 GS

Provedení pro jeden pražec; v modifikaci Split Head určená i pro výhybky.

Univerzální podbíječky řady 08

UNIMAT 08-275

Je vybavena univerzálními podbíjecími agregáty do trati i do výhybek, disponuje 16 jednotlivě stranově vyklopitelnými podbíjecími pěchy.

 

UNIMAT 08-275/3S

Univerzální podbíječka pro současné podbíjení tří kolejnicových pásů ve výhybkách. Disponuje dvěma univerzálními podbíjecími agregáty s 16 stranově vyklopitelnými podbíjecími pěchy. Je vybavena zvedacím zařízením pro tři kolejnicové pásy.

There are currently no posts in this category.