Vzdělávací moduly

Modul - CDV1 - Silniční doprava

garant: Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

Okruhy:

 • Zklidňování dopravy
 • Měření a lokalizace nehod (statistika, program SPSS)
 • Efektivita dopravně bezpečnostních opatření, výpočet ztrát z dopravní nehodovosti
 • Moderní dopravně inženýrská řešení v silniční dopravě

 

Modul - FS2 - Letecká doprava

garant: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.

Okruhy:

 • Postupy údržby LD
 • Lidský činitel v LD
 • Bezpečnostní rizika v LD
 • Environmentální aspekty v LD
 • Informační systémy v LD

 

Modul - FS3 - Dopravní a manipulační technika

garant: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

Okruhy:

 • Nové technologie zlepšování tekutosti v skladovacích a manipulačních systémech
 • Nové poznatky v provzdušňování svislých skladovacích systémů sypkých hmot
 • Nové technologie v oblasti pásových dopravníků
 • Důlní doprava a aspekty důlní dopravy
 • Tvorba povrchových struktur práškových hmot při vibrační dopravě
 • Tvarovitost a výzkum morfologie částic hmoty
 • Charakteristika tekutosti materiálu ve skladovacích systémech a alternativy jejich zlepšování

 

Modul - CDV4 - Železniční doprava

garant: doc. Ing. Vladimír Adamec, Ph.D.

Okruhy:

 • Příklady rizikových faktorů na železničních přejezdech a možnosti jejich odstraňování
 • Zabezpečovací technika v železniční dopravě
 • Hlukové mapování a metodika zpracování akčních plánů pro okolí hlavních železničních tratí
 • Mechanizace a provádění železničních staveb
 • Zapojení železniční dopravy do integrovaných dopravních systémů
 • Ekologické aspekty železniční dopravy

 

Modul - CN5 - Nanotechnologie

garant: Ing. Karla Barabaszová, Ph.D.

Okruhy:

 • Nanomateriály pro dopravu
 • Trendy a budoucnost nanomateriálů
 • Fotovoltaika v dopravě
 • Financování VaV nanomateriálů pro dopravu

 

Modul - CN6 - Nové technické materiály

garant: doc. Ing. Simha Martynková Gražyna, Ph.D.

Okruhy:

 • Nové technologie pro energetický managament vozidel
 • Katalytické a sorpční materiály pro redukci zplodin a čistý provoz dopravních prostředků
 • Pokročilé konstrukční materiály pro dopravní prostředky
 • Frikční kompozity pro vozidla

 

Modul - FS7 - Transfer technologií

garant: Ing. Marcel Klus

Okruhy:

 • Komercializace výsledků VaV, projekty VaV
 • Právní ochrana duševního vlastnictví
 • Právní ochrana duševního vlastnictví a jeho systém, patenty, ochranné známky, průmyslové a neprůmyslové vlastnictví
 • Kategorizace hodnocení výsledků VaV

 

Modul - FAST8 - Dopravní stavby

garant: Ing. Eva Ožanová

Okruhy:

 • Příprava a ekonomika dopravních staveb
 • Dopravní a liniové stavby
 • Spodní stavba dopravních staveb

 

Modul - FAST9 - Silniční stavby

garant: Ing. Denisa Cihlářová

Okruhy:

 • Geodetické práce a zpracování dat pro silniční stavby
 • Počítačová podpora projektování silničních staveb
 • Programové vybavení pro silniční stavby
 • Projektování silničních staveb

 

Modul - FAST 10 - Železniční stavby

garant: Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.

Okruhy:

 • Železniční svršek a železniční spodek
 • Železniční stanice a kolejová doprava ve městech
 • Kolejiště průmyslových závodů a nekonvenční doprava

 

Modul - FAST 11 - Dopravní inženýrství

garant: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.

Okruhy:

 • Řízení dopravy
 • Bezpečnost dopravy
 • Modelování dopravy na pozemních komunikacích